דבר תורה

כידוע, בכל שנה תחול פרשת מקץ בשבוע של חנוכה, ורמז לכך נמצא בפרשה "ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות..." וההסבר לכך הוא(מובא בספר הגיונות אל עמי מתוך מאור ישראל-דרושים)"כי ישראל שהיו כחושים ודלים ורזים בלעו את פרות הבשן הבריאות והשמנות, ולהורות כי התכלית אינו בפרות הבשן, אך עיקר העונג הרוחני בתורה ובחכמה, אשר היא סיפוק נפשי. על כן נלחמו החשמונאים במסירות נפש." ועל כן נרמז בפסוק " שמח נפש עבדך כי אליך ה? נפשי אשא"- שמ"ח ראשי תיבות, שבת מילה חודש. נפ"ש ראשי תיבות, נר פתילה שמן.
ועל הגזירות הנ"ל נלחמו החשמונאים בחירוף נפש להשיב את חירותם: אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.
הן אמת כאשר אנו מתבוננים בנס חנוכה, אנו מגלים שכל התורה שבעל-פה שיש בידינו היום היא בזכות נס חנוכה, כי הרי כל התנאים שמוזכרים במשנה שאותה אנו לומדים, הם מדורו של הלל והלאה, והרי הלל נהג נשיאותו לפני חורבן הבית השני, לכן עצמת הנס כפולה ומכופלת לקיום התורה, תורה שבעל-פה.

עבור לתוכן העמוד