הנחיות רחצה בים, בבריכה ובפארק מים

הנחיות רחצה בים, בבריכה ובפארק מים

1 מנחה לסיווג פעילויות המחייבות רישוי עסקים

     10.1 כללי

             10.1.1 בכל פעילות חוץ בית סיפרית מחייב משרד החינוך את בתי הספר לבצע בתהליכי אישור מסודרים מול לשכת תיאום טיולים ובהתאם להנחיות חוזרי מנכ"ל. גורמים אלו מנחים כיצד יש לבצע את הפעילויות ומפרטים את אמות המידה לביטחון ובטיחות בכל אחת מהפעילויות המאושרות.

             10.1.2 אחת ההנחיות המרכזיות המחייבות את אחראי הפעילות במסגרת תהליך ההכנות, היא לבדוק כי קיים רישוי עסקים בתוקף לאותה פעילות.

             10.1.3 העיקרון המוביל צריך להיות פעולה לפי "חוק רישוי עסקים", "תקנות רישוי עסקים" ו"צו רישוי עסקים". כל אלו יחד מאגדים בתוכם את הנחיות המדינה בנושאים אלו. למרות זאת, ישנם פעולות שמשרד החינוך מתיר ואינו מחייב רישוי עסקים.

             10.1.4 יודגש כי קיומו או אי קיומו של הצורך ברישוי עסקים, אינו משנה את העובדה והחובה שחלה על אחראי הפעילות והפעילות לפעול בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל המעודכנים.

     10.2 דרכים לבדיקת קיום רישוי עסקים (במקרה שהעסק הינו "טעון רישוי")

             10.2.1 ניתן ליישם אחת או יותר מהדרכים המובאות כאן:

                  א. לפנות לרשות המקומית לממונה על רישוי העסקים ולבדוק איתו.

                  ב. ניתן לעיין בתקנות לרישוי עסקים המופיע באתר האינטרנט של משרד הפנים – "עסקים טעוני רישוי"

                  ג. ניתן לבדוק במשרד הפנים, אצל ממונה הרשויות המחוזי.

      10.3 סיווג פעילויות לפי הצורך ברישוי עסקים

            10.3.1 בטבלה המובאת להלן, מרוכז מידע שיסייע לאחראי הפעילות לבדוק את סוגיית רישוי העסקים או היתרים אחרים, בחתך הפעילויות המתוכננות להתבצע במסגרת פעילות החוץ.סוג פעילות

דרוש רישוי עסקים

לא דרוש רישוי עסקים

היתר על פי חקיקה אחרת

הערות

פארק מים וברכות שחייה

25.

בריכת שחיה

V

26.

פארק מים

V

רחצה בים

27.

רחצה בחוף מוכרז

V

בהתאם לחוק הסדרת מקומות רחצה וצו הסדרת מקומות רחצה

הרחצה מותרת אך ורק בחופים ששר הפנים הכריז בצו.

שייט לסוגיו בנחלים ובאגמים

28.

שייט באבובים

V

29.

שייט קיאקים

V

30.

שייט בסירות חצי קשיחות

V

31.

שייט בסירות נהר

V

32.

שייט על רפסודה

V

33.

שייט בימים ובאגמים מוסדרים

V

34.

שייט בחסקות

V

35.

שייט בגלשני מפרש

V

36.

גלישה בגלשני גלים

V

37.

סקי מים בכבלים

V

38.

סקי מים באגמים

V

39.

צלילת קמ"ס (קנה, מסכה, סנפירים)

V

40.

צלילה בבלונים במסגרת מועדון צלילה מוסדר

עמידה בהנחיות חוק הצלילה

41.

שיט באבוב רחיפה

V

42.

שייט בבננה כפולה

V


פרק ג: הנחיות ביצוע מפורטות

1. רקע

פעילויות המים השונות מחייבות בהקפדה יתרה על שמירה של הנחיות הבטיחות המפורטות בחוזר זה כמו כן מחייבות משמעת קפדנית במיוחד.

2. הגדרות

א. מקום רחצה מוכרז: כמשמעותו בצו הסדרת הרחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור הרחצה בחוף ים התיכון, ים סוף, ים המלח וים כינרת), התשכ"ה, 1965.

ב. ברכת שחייה: ברכה שהוכרזה בידי משרד הפנים כמקום רחצה (לרבות החצר, המבנים והמתקנים המשמשים את המתרחצים בברכה).

ג. גב: גומה, שקע מלא במים באורך, ברוחב ובעומק לא מוגדרים.

ד. מקווה מים: מקום איסוף מים, טבעי או מלאכותי.

ה. עומק המים בחתך גילאים:

המיקום בברכה

עומק המים לתלמידי כיתה א' (במטרים)

עומק המים לתלמידי כיתות ב'-ג' (במטרים)

עומק המים לתלמידי כיתה ד' (במטרים)

עומק המים לתלמידי כיתות ה'-ו' (במטרים)

עומק המים לתלמידי כיתה ז' ומעלה (במטרים)

שפת הבריכה

0.30

0.50

0.80

1.00

1.20

75 מ"ר משטח הבריכה

0.60

0.75

1.00

1.10

1.40

120 מ"ר משטח הבריכה

0.80

0.90

1.30

1.40

1.50

ו. מים רדודים: מגובה המים בשפת הבריכה ומטה.

ז. מים עמוקים: מגובה המים בשפת הבריכה ומעלה.

ח. טבילה ושכשוך: פעילות המתקיימת במים רדודים ואיננה כוללת שחייה.

ט. רחצה: פעילות מים הכוללת שחייה.

י. מציל: בעל תעודת מציל תקפה של משרד התמ"ת.

יא. מגיש עזרה ראשונה: בעל הסמכה רשמית להגשת עזרה ראשונה שמחזיק בתעודה בתוקף.

 

4. הנחיות לכלל פעילויות מים

   4.1 תיאום בטיחות

      4.1.1 עם ההגעה למקום הפעילות יקיים האחראי על הפעילות מפגש עם מנהל המקום ויתאם עמו את הפרטים הנדרשים על מנת להבטיח את הבטיחות בפעילות המתוכננת.

      4.1.2 אם פעילות המים כוללת רחצה בים, בברכה או בפרק מים ישתתף במפגש התיאום גם האחראי על תחום ההצלה במקום.

   4.2 צלילה עם מכשירים ועם בלונים

      4.2.1 צלילה עם מכשירים ועם בלונים תתקיים בהתאם להנחיות חוק הצלילה וכל ההוראות וההנחיות המחייבות הכלולות בו.

   4.3 חופים מוכרזים ורישיון עסק

      4.3.1 הרחצה בים מותרת רק בחופים מוכרזים.

      4.3.2 פעילויות מים אחרות מותרות רק במקומות שלהם רישיון עסק וביטוח תקפים.

   4.4 עזרה ראשונה ופינוי

      4.4.1 במשך כל הפעילות יהיה נוכח במקום מגיש עזרה ראשונה או בעל סמכות רפואית גבוהה יותר.

   4.5 אישור הורים להשתתפות בפעילות מים

      4.5.1 השתתפות של תלמיד בפעילות מים הכוללת שחייה, מותנית בהמצאת אישור כתוב של הורה או של אפוטרופוס הכולל:

          א. הסכמה להשתתפות התלמיד בפעילות המתוכננת;

          ב. אישור כי התלמיד יודע לשחות. (אם אין אישור כזה, ייחשב הדבר כאילו התלמיד אינו יודע לשחות).

      4.5.2 השתתפות של תלמיד בפעילות מים שאינה כוללת שחייה, אולם כוללת טבילה ושכשוך מותנית בהמצאת אישור כתוב של הורה או של אפוטרופוס הכולל:

          א. הסכמה להשתתפות התלמיד בפעילות המתוכננת;

          ב. הודעת ההורים או האפוטרופוס כי ידוע להם כי הפעילות איננה כוללת שחייה, אולם כוללת טבילה ושכשוך.

      4.5.3 השתתפות של תלמיד בפעילות מים שאינה כוללת לא שחייה ולא טבילה ושכשוך מותנית בהמצאת אישור כתוב של הורה או של אפוטרופוס הכולל הסכמה להשתתפות התלמיד בפעילות המתוכננת..

   4.6 מלווים, מצילים ומדריכים מקצועיים

      4.6.1 פעילות מים הכוללת רחצה מותרת רק תחת השגחה של מצילים מוסמכים ובהשגחה של מלווים.

      4.6.2 פעילות מים אחרת כמו שיט וגלישה תתקיים בהדרכת מדריכים מקצועיים מוסמכים על פי חוק הספורט.

      4.6.3 המדריכים והמלווים יהיו מסומנים בחולצה ובכובע מיוחדים.

   4.7 חלוקה לזוגות ומפקד נוכחות

      4.7.1 המלווים של כל קבוצה יחלקו את התלמידים לזוגות ובנוסף יקיימו מפקדים על פי שמות במועדים אלה לפחות:

          א. עם ההגעה למקום הפעילות;

          ב. לפני כל כניסה למים;

          ג. לאחר כל יציאה מהמים;

          ד. בסיום הפעילות;

         ה. ביציאה חזרה למוסד;

          ו. אחרי אירוע חריג.

   4.8 מניעת כוויות, מכות חום והתייבשות

      4.8.1 בעת פעילות מים שבמהלכה נחשפים המשתתפים לשמש מומלץ למרוח תכשיר הגנה נגד קרינה בעל מקדם הגנה 15 לפחות.

      4.8.2 במהלך שהייה מחוץ למים יש לחבוש כובע וחולצה בכל משך החשיפה לשמש ולעודד ככל האפשר הרכבת משקפי שמש.

      4.8.3 יש ללוודא כי התלמידים שותים מים .

      4.8.4 בהפסקות ובמנוחות יש לשהות במקומות מוצלים.

   4.9 איסור פעילות מים במקומות מסוימים

      4.9.1 אין לרחוץ, לטבול או לשכשך בתעלות השקיה, בברכות דגים, בנחל הקישון, בנחל אלכסנדר או בכל מקור מים אחר שהוכרז כמזיק לרוחצים.

      4.9.2 אין לרדת לבארות באמצעות חבלים.

   4.10 חניה ושהייה בחופי ים, בגדות נחלים, בגבים ובמקורות מים אחרים

      4.10.1 בשהייה ממושכת, בלינת לילה או בכל פעילות אחרת בסמוך לחופי ים, בגדות נחלים ובסמוך לגבים ולמקורות מים אחרים קיים החשש שמי מהתלמידים ייכנס למים בלא רשות. ולפיכך יש להימנע, ככל האפשר, משהייה ומחניה בסמוך למקומות אלו.

      4.10.2 אם חונים שם בכל זאת יש לנקוט אמצעי זהירות הכרחיים, הכוללים את אלה:

         א. לקבוע הנחיות מפורשות, שלפיהן הכניסה לרחצה אסורה, הכניסה לאזור השהייה על החוף ומשחק על החוף מותרת.

         ב. לתת תדרוך מפורט לתלמידים, למורים, למדריכים ולמלווים, להזהירם;

         ג. לסמן את האזור שבו לנים ואת גבול התנועה המותר (ללא כניסה למים);

      4.10.3 האחראי על הפעילות חייב להיערך אליה בהתאם.

   4.11 ביטול פעילות מים או הפסקתה

אם סבור האחראי על הפעילות שמצב המשמעת אינו משביע רצון, עליו לבטל את פעילות המים (אם טרם החלה) או להפסיקה (אם כבר החלה).

5. רחצה בים

   5.1 טבלת היערכות

      5.1.1 טבלה זו מיועדת לסייע לאחראי על הפעילות להתכונן בשיטתיות לפעילות החוץבית ספרית המתוכננת.

      5.1.2 על מנת להשלים את ההתכוננות לפעילות, יש לקרוא היטב את הטבלה, ביחד עם ההנחיות הספציפיות המפורטות בפסקה זו.

ספ'

היערכות

1.

קיום תיק פעילות חוץ בית ספרית - רחצה בים
פעילות החוץ בית ספרית תיערך על פי המפורט בתיק פעילות הכולל לפחות את אלה:

א. תיאור הפעילות;

ב. תדריכים כתובים לסגל, למלווים, למדריכים ולבעלי תפקידים אחרים הכוללים דרישות בטיחות ספציפיות;

ג. תדריכים כתובים לתלמידים;

ד. דרכי תקשורת ודיווח;

ה. ריכוז תיעוד אישורים מחייבים;

ו. רשימות משתתפים מסווגות (תלמידים, מורים, מדריכים, מלווים אחרים, מלווים רפואיים, נוספים),

ז. מספרי טלפון לשעת חירום;

מידע נוסף לפי הצורך.

2.

אישורים

רחצה בים במסגרת טיולים אסורה, למעט אוכלוסיות עם אישורים מיוחדים.

ביציאה חוץ בית סיפרית לים. הפעילות תותנה בקבלת אישור מהלשכה לתיאום טיולים.

3.

אישור הורים ספציפי

נדרש אישור הורים ספציפי לפעילות המתוכננת, ובו כלול גם מידע אודות בעיות רפואיות של תלמידים, ופירוט לגבי היכולת של התלמיד להשתתף בפעילות בכלל וברחצה בפרט.

במקרה שבו קיימת בעיה רפואית על ההורה להציג אישור מגורם רפואי על כשירותו של הילד להשתתף בפעילות זו.

המצאת אישור כתוב של הורה או של אפוטרופוס הכולל:

א. הסכמה להשתתפות התלמיד בפעילות המתוכננת;

ב. חתימה של רופא או של ההורים/ אפוטרופוס המאשרת כי מצב בריאותו תקין ומאפשר את השתתפותו בפעילות.

ג. אישור כי התלמיד יודע לשחות. (אם אין אישור כזה, ייחשב הדבר כאילו התלמיד אינו יודע לשחות).

ד. כל האישורים ירוכזו בידי מנהל המוסד ואחראי הפעילות.

השתתפות של תלמיד בפעילות על חוף הים שאינה כוללת רחצה בים מותנית בהמצאת אישור כתוב של הורה או של אפוטרופוס הכולל:

א. הסכמה להשתתפות התלמיד בפעילות המתוכננת;

ב. הודעת ההורים או האפוטרופוס כי ידוע להם כי הפעילות איננה כוללת כניסה למים.

ג. כל האישורים ירוכזו בידי מנהל המוסד ואחראי הפעילות

4.

תלמידים

א. הרחצה בים מותרת לתלמידים מכיתה ה ומעלה.

ב. אין להכריח תלמיד להשתתף בפעילות אם אינו רוצה בכך.

ג. תלמיד שלא נכח בהדרכה לא יורשה להשתתף בפעילות.

5.

חלוקה לזוגות

לפני היציאה לפעילות, המלווים של כל קבוצה יחלקו את התלמידים לזוגות ובנוסף יקיימו מפקדים על פי שמות .

6.

מלווים

א. המלווים יהיו מסגל ההוראה של המוסד ויתוגברו במלווים נוספים לפי הצורך. מלווים אלה יהיו מעל גיל 18.

ב. המלווים יכירו את הנחיות הבטיחות הנוגעות לרחצה בים.

ג. התלמידים יחולקו לקבוצות ולכל קבוצה יוצמדו מלווים שישגיחו עליהם הן במים והן בחוף (המלווים ישהו מחוץ למים) . מספר התלמידים בכל קבוצה ומספר המלווים שיוצמדו לכל קבוצה מפורטים בטבלה שלהלן.

ד. בידי כל מלווה תהיה רשימת התלמידים שבקבוצתו.

7.

מסירת מידע בכתב ותדריכים

א. עריכת תדריכים לסגל לפני היציאה לפעילות ובמהלכה.

ב. מסירת תדריכים כתובים לסגל

ג. מסירת תמצית מידע בטיחותי בכתב לתלמידים

ד. העברת תדריכים לתלמידים לפני היציאה לפעילות, לפני העלייה על כלי רכב, לפני ירידה מכלי הרכב.

ה. העברת תדריך לתלמידים לפני תחילת פעילות המים.

פירוט תוכן התדריכים – בסעיף "תדריך בטיחות" בפסקה זו

8.

מפקדי נוכחות

המורים המלווים של כל קבוצה יחלקו את התלמידים לזוגות ובנוסף יקיימו מפקדים על פי שמות במועדים אלה לפחות:

א. לפני היציאה לפעילות – בתוך רכב ההסעה;

ב. לאחר כל הפסקה במהלך הנסיעה או התנועה;

ג. עם ההגעה למקום הפעילות ולפני תחילתה;

ד. לפני כל כניסה למים;

ה. אחרי כל יציאה מהמים;

ו. בסיום הפעילות

ז. ביציאה חזרה למוסד

ח. אחרי אירוע חריג

9.

עזרה ראשונה ונוכחות מציל

א. במהלך כל הרחצה יהיה נוכח במקום, מחוץ למים, מציל וכן, חובש או מגיש עזרה ראשונה (מע"ר).

ב. יודגש כי החובש או מגיש העזרה הראשונה הוא בנוסף למציל במקום.

ג. הן החובש/ מע"ר והן המציל יצוידו בערכת עזרה ראשונה.

ד. יש לדאוג שיהיה רכב צמוד למקום, כדי שישמש לפינוי מהיר בעת הצורך.

10.

בטיחות בנסיעה ברכב

א. תדרוך התלמידים בהנחיות התנהגות מחייבות;

ב. תדרוך הנהגים בנוגע לציר התנועה ולמקומות עצירה;

ג. וידוא נוכחות מלווים בכל רכב (בקדמת הרכב ומאחור);

ד. וידוא חגירת חגורות בטיחות במהלך הנסיעה.

11.

דיווח אודות אירועים חריגים

יועבר דיווח מידי, למנהל מוסד החינוך על כל אירוע ביטחוני או בטיחותי ועל כל אירוע שנעשה בו פינוי רפואי לבית חולים.

12.

הנחיות מפורטות לרחצה בים

בנוסף למפורט בטבלת ההיערכות ובהמשך לה, מפורטות בפסקה זו הנחיות והגבלות ספציפיות המתייחסות לנושאים אלה:

א. מקום הרחצה וזמן הרחצה;

ב. המלווים;

ג. איתור מקום הרחצה וגידורו;

ד. השהייה על החוף;

ה. תדריך הבטיחות;

ו. דגלים ומשמעותם;

ז. הכניסה למים אחרי אכילה;

ח. סכנות עונתיות;

ט. התנהגות במקרה של טביעה;

י. סיום הפעילות.

 

 

   5.2 הנחיות מפורטות לרחצה בים

      5.2.1 מקום הרחצה וזמן הרחצה

          א. יובהר כי הרחצה בטיולים אסורה, למעט אוכלוסיות עם אישורים מיוחדים.

          ב. הרחצה בים תתקיים אך ורק בעונת הרחצה, בחופים המוכרזים בידי משרד הפנים כחופי רחצה ובנוכחות מצילים מוסמכים.

          ג. הרחצה בים לא תתקיים בשעות החשכה.

      5.2.2 המלווים

          א. חישוב כוחות ליווי


גיל התלמידים

מספר התלמידים בקבוצה

מספר מלווים מינימלי לכל קבוצה

גן חובה

הרחצה אסורה

---

כיתות א-ד

הרחצה אסורה

---

כיתות ה-ו

15

2

כיתות ז-ט

15

2

כיתות י ומעלה

20

2

חינוך מיוחד

קבוצת לימוד

2

המלווים יהיו מצוידים ברשימה שמית של התלמידים בקבוצתם וכן ברשימת הזוגות.

המלווים יפעלו על פי הוראות האחראי על הפעילות.

בעת מילוי תפקידם לא יעסקו המלווים בהוראת שחייה ולא ישחו להנאתם.

      5.2.3 איתור מקום הרחצה וגידורו

          א. פעילות רחצה תיעשה רק בחוף שהותרה בו הרחצה על ידי הרשויות המוסמכות (משרד הפנים והרשות המקומית), יש בו שילוט רשמי וקיימים בו כל תנאי הבטיחות הנדרשים.

          ב. השטח המיועד לפעילות הרחצה ייקבע בידי המציל במקום בתיאום עם המורה שנקבע כאחראי על הפעילות על יד מנהל המוסד.

          ג. בכל פעילות ייקבע השטח מחדש (אין להסתמך על סיכום קודם).

          ד. מקטע המים שהוקצה לפעילות יגודר בחבל עם מצופים ובסרטים צבעוניים מפלסטיק. המלווים יצרו 'שרשרת מלווים' בהיקפו של התחום המוגדר ויוודאו שהתלמידים לא יצאו ממנו.

         ה. מקטע המים שהוקצה לפעילות יהיה נפרד מהמתרחצים האחרים ויימצאו בו רק התלמידים ומלוויהם. כל זאת בתיאום עם המציל ועם הנהלת החוף המוכרז ובהתאם לתנאי השטח.

      5.2.4 השהייה על החוף

          א. יש לדאוג שהתלמידים ישהו על החוף במקובץ כדי להקל על הפיקוח על נוכחותם.

          ב. אתר השהייה של התלמידים יהיה מוצל ויגודר בחבל כדי להפרידם מהמתרחצים האחרים.

      5.2.5 תדריך בטיחות

          א. לפני הכניסה הראשונה למים יתודרכו התלמידים והמלווים בידי המציל במקום ובידי האחראי על הפעילות על אודות תנאי המקום, סימנים מסוכמים, מקום המפגש, סחיפת ים  והיחלצות ממנה וההתנהגות במקרה של טביעה או של חשד לטביעה.

          ב. בידי המורה האחראי על הפעילות תהיה רשימת כל התלמידים שיצאו לרחצה.

          ג. בתדריך יודגשו ההנחיות האלו:

             1. אין לשחק במשחקים כמו 'הטבעות', דחיפות למים וקפיצות בלתי מאורגנות למים.

             2. אין להשתמש בכל אמצעי עזר לשחייה פרט למשקפי שחייה (לא משקפות צלילה).

             3. אין לצאת מהתחום המגודר.

             4. תלמידים שאינם רוחצים במים ישהו על החוף, באזור שהוקצה לפעילות, בסמוך למלוויהם, ויחבשו כובעים.

      5.2.6 דגלים ומשמעותם

         א. יש להזכיר לתלמידים את משמעות הדגלים: דגל שחור מציין כי הרחצה אסורה; דגל אדום מציין כי הרחצה מסוכנת; דגל לבן מציין כי הרחצה מותרת.

         ב. פעילות רחצה מותרת רק אם מתנוסס דגל לבן מעל סוכת המציל.

      5.2.7 כניסה למים אחרי אכילה

         א. יש להמליץ בפני התלמידים שלא לאכול כשעתיים לפני הכניסה למים

         ב. זמן השהייה המומלץ במים

             1. רחצה חד פעמית - לא יותר מ- 45 דקות

             2. במשך יום של רחצה - לא יותר משעתייים מצטבר, בנוסף כל כניסה למים לא תהיה ארוכה מ- 45 דקות כאשר זמן ההפסקה לא יפחת מ - 15 דקות.

      5.2.8 התנהגות במקרה של טביעה

         א. במקרה שהחל אחד התלמידים לטבוע יפעל המלווה להצלתו לפי מיטב הבנתו ויזעיק את המציל ואת החובש או מגיש העזרה הראשונה.

         ב. אחראי הפעילות יזעיק את מד"א לפי שיקול דעתו ולאחר התייעצות עם המציל או החובש או מגיש העזרה הראשונה.

      5.2.9 סיום הפעילות

א. חמש דקות לפני המועד שנקבע לתום הרחצה יכריז האחראי על הפעילות על יציאה מהמים והמלווים יפעלו להוצאת התלמידים מהמים ולארגונם מחוץ למים. אין להרשות שהייה נוספת במים ולו גם לזמן קצר ביותר.

ב. עם סיום הפעילות ולפני עזיבת המקום יערוך כל מלווה מפקד זוגות וכן מפקד שמי.


6. רחצה בברכה

   6.1 טבלת היערכות

      6.1.1 יובהר כי הרחצה בטיולים אסורה, למעט אוכלוסיות עם אישורים מיוחדים.

      6.1.2 טבלה זו מיועדת לסייע לאחראי על הפעילות להתכונן בשיטתיות לפעילות החוץ בית ספרית המתוכננת.

      6.1.3 על מנת להשלים את ההתכוננות לפעילות, יש לקרוא היטב את הטבלה, ביחד עם ההנחיות הספציפיות המפורטות בפסקה זו.

 

ספ'

היערכות

1.

קיום תיק פעילות חוץ בית ספרית - רחצה בברכה

פעילות החוץ בית ספרית תיערך על פי המפורט בתיק פעילות הכולל לפחות את אלה:

א. תיאור הפעילות;

ב. תדריכים כתובים לסגל, למלווים, למדריכים ולבעלי תפקידים אחרים הכוללים דרישות בטיחות ספציפיות;

ג. תדריכים כתובים לתלמידים;

ד. דרכי תקשורת ודיווח;

ה. ריכוז תיעוד אישורים מחייבים;

ו. רשימות משתתפים מסווגות (תלמידים, מורים, מדריכים, מלווים אחרים, מלווים רפואיים, נוספים),

ז. מספרי טלפון לשעת חירום;

ח. מידע נוסף לפי הצורך.

2.

בדיקת קיום תנאי בטיחות

א. המפעיל/ הבעלים/ המחזיק יחזיק בפוליסה צד ג' המכסה את אחריותו בגין פעילותו כנגד תביעת גוף או רכוש של צד שלישי, בגבולות אחריות שלא יופחתו ממיליון דולר.

ב. הפוליסה תכלול ביטול חריג אחריות מקצועית.

ג. הפוליסה תכלול הרחבה לפעילות ספורט אתגרי (למי שרלוונטי) והרחבה לאחריות של קבלני משנה וכל מי שפועל מטעמו.

3.

אישורים

רחצה בבריכה במסגרת טיולים אסורה, למעט אוכלוסיות עם אישורים מיוחדים.

ביציאה חוץ בית סיפרית לבריכה. הפעילות תותנה בקבלת אישור מהלשכה לתיאום טיולים.

4.

רישיון עסק תקף

הרחצה בברכה, לרבות טבילה ושכשוך, תתקיים אך ורק בברכת שחייה שיש בידי מפעילה אישור להפעלת ברכה מטעם הרשות המקומית בהתאם לתקנות הפעלת ברכה של משרד הפנים (רשיון עסק תקף).

5.

קיום ביטוח תקף

בדיקה שהמפעיל מחזיק ביטוח בתוקף המעניק כיסוי ביטוחי במקרה של פגיעה או נזק.

6.

אישור הורים ספציפי

נדרש אישור הורים ספציפי לפעילות המתוכננת, ובו כלול גם מידע אודות בעיות רפואיות של תלמידים,

ופירוט לגבי היכולת של התלמיד להשתתף בפעילות בכלל וברחצה בפרט.

במקרה שבו קיימת בעיה רפואית על ההורה להציג אישור מגורם רפואי על כשירותו של הילד להשתתף בפעילות זו.

המצאת אישור כתוב של הורה או של אפוטרופוס הכולל:

א. הסכמה להשתתפות התלמיד בפעילות המתוכננת;

ב. חתימה של רופא או של ההורים/ אפוטרופוס המאשרת כי מצב בריאותו תקין ומאפשר את השתתפותו בפעילות.

ג. אישור כי התלמיד יודע לשחות. (אם אין אישור כזה, ייחשב הדבר כאילו התלמיד אינו יודע לשחות).

ד. כל האישורים ירוכזו בידי מנהל המוסד.

השתתפות של תלמיד בפעילות בבריכה שאינה כוללת רחצה בבריכה מותנית בהמצאת אישור כתוב של הורה או של אפוטרופוס הכולל:

ד. הסכמה להשתתפות התלמיד בפעילות המתוכננת;

ה. הודעת ההורים או האפוטרופוס כי ידוע להם כי הפעילות איננה כוללת כניסה למים.

א. כל האישורים ירוכזו בידי מנהל המוסד.

7.

תלמידים

א. לתלמידי גן חובה מותרת הרחצה בברכה המיועדת לפעוטות בלבד.

ב. לתלמידי כיתות א-ד מותרת הרחצה בשטח המסומן כ'מים רדודים' בלבד בהתאם להנחיות המציל בשטח.

ג. לתלמידי כיתות ה ומעלה מותרת הרחצה בהתאם לרמת השחייה שלהם: הרחצה במים העמוקים מותרת רק לתלמידים שלמוסד החינוך יש מידע מוסמך על דירוגם כ"שוחים" או כ"שחיינים" בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל עא8ד סעיף 13.3.6 עמוד 47. האחרים ירחצו במים הרדודים בלבד. ניתן לקיים סיווג בהתאם להנחיות הפיקוח על החינוך הגופני במחוז.

ד. תלמיד שלא נכח בהדרכה לא יורשה להשתתף בפעילות.

8.

חלוקה לזוגות

לפני היציאה לפעילות, המלווים של כל קבוצה יחלקו את התלמידים לזוגות ובנוסף יקיימו מפקדים על פי שמות .

9.

מלווים וחלוקה לקבוצות

א. המלווים יהיו מסגל ההוראה של המוסד ויתוגברו במלווים נוספים לפי הצורך. מלווים אלה יהיו מעל גיל 18.

ב. המלווים יכירו את הנחיות הבטיחות הנוגעות לרחצה בבריכה.

ג. התלמידים יחולקו לקבוצות ולכל קבוצה יוצמדו מלווים שישגיחו עליהם הן במים והן בחוף (המלווים ישהו מחוץ למים) . מספר התלמידים בכל קבוצה ומספר המלווים שיוצמדו לכל קבוצה מפורטים בטבלה שלהלן.

ד. בידי כל מלווה תהיה רשימת התלמידים שבקבוצתו.

10.

מסירת מידע בכתב ותדריכים

א. עריכת תדריכים לסגל לפני היציאה לפעילות ובמהלכה.

ב. מסירת תדריכים כתובים לסגל.

ג. מסירת תמצית מידע בטיחותי בכתב לתלמידים.

ד. העברת תדריכים לתלמידים לפני היציאה לפעילות, לפני העלייה על כלי רכב, לפני ירידה מכלי הרכב.

ה. העברת תדריך לתלמידים לפני תחילת פעילות המים.

פירוט תוכן התדריכים – בסעיף "תדריכים" בפסקה זו

11.

מפקדי נוכחות

המורים המלווים של כל קבוצה יקיימו מפקדי זוגות ומפקדים על פי שמות במועדים אלה לפחות:

א. לפני היציאה לפעילות – בתוך רכב ההסעה;

ב. לאחר כל הפסקה במהלך הנסיעה או התנועה;

ג. עם ההגעה למקום הפעילות ולפני תחילתה;

ד. לפני כל כניסה למים;

ה. אחרי כל יציאה מהמים;

ו. בסיום הפעילות;

ז. ביציאה חזרה למוסד;

ח. אחרי אירוע חריג.

12.

בטיחות בנסיעה ברכב

א. תדרוך התלמידים בהנחיות התנהגות מחייבות;

ב. תדרוך הנהגים בנוגע לציר התנועה ולמקומות עצירה;

ג. וידוא נוכחות מלווים בכל רכב (בקדמת הרכב ומאחור);

ד. וידוא חגירת חגורות בטיחות במהלך הנסיעה.

13.

עזרה ראשונה ונוכחות מציל

א. במהלך כל הרחצה יהיה נוכח במקום, מחוץ למים, מציל, וכן חובש או מגיש עזרה ראשונה.

ב. יודגש כי החובש או מגיש העזרה הראשונה הוא בנוסף למציל במקום.

ג. הן החובש/ מע"ר והן המציל יצוידו בערכות עזרה ראשונה.

ד. יש לדאוג שיהיה רכב צמוד למקום השחייה, כדי שישמש לפינוי מהיר בעת הצורך.

14.

דיווח אודות אירועים חריגים

יועבר דיווח מידי, למנהל מוסד החינוך על כל אירוע ביטחוני או בטיחותי ועל כל אירוע שנעשה בו פינוי רפואי לבית חולים.

15.

הנחיות מפורטות לרחצה בברכה

בנוסף למפורט בטבלת ההיערכות, בפסקה זו מפורטות הנחיות והגבלות ספציפיות המתייחסות לנושאים אלה:

א. זמן הרחצה

ב. המלווים

ג. איתור מקום הרחצה וגידורו

ד. השהייה על שפת הברכה והפרדה ממתרחצים אחרים

ה. תדריך בטיחות

ו. איסור כניסה למים מיד אחרי אכילה

ז. התנהגות במקרה של טביעה

ח. סיום הפעילות

ט. איסור הרחצה בברכה בשעות החשכה

י. אירועים ומסיבות על שפת ברכה


   6.2 הנחיות מפורטות לרחצה בברכה

      6.2.1 כללי

         א. בפסקה זו מפורטות ההנחיות הנוגעות לרחצה בברכה שלא במסגרת שיעורי שחייה וכמובן שלא במסגרת טיול בית ספרי, למעט אוכלוסיות עם אישורים מיוחדים.

         ב. הנחיות הנוגעות ללימודי שחייה מפורטות בנפרד בפסקה המתאימה בחוזר המנהל הכללי.

     6.2.2 זמן הרחצה

        א. הרחצה תתקיים בשעות היום.

        ב. תנאים לרחצה בברכה בשעות החשיכה – מפורטים בהמשך.

      6.2.3 המלווים

א. חישוב כוחות הליווי


גיל התלמידים

מספר התלמידים בקבוצה

מספר מלווים מזערי לכל קבוצה

גן חובה

10

2

כיתות א-ד

15

2

כיתות ה-ו

15

2

כיתות ז-ט

15

2

כיתות י ומעלה

20

2

חינוך מיוחד

קבוצת לימוד

2

המלווים יהיו מצוידים ברשימה שמית של התלמידים בקבוצתם וכן ברשימת הזוגות.

המלווים יפעלו על פי הוראות האחראי על הפעילות.

המלווים ישגיחו על התלמידים משפת הברכה כדי שיוכלו לספור את התלמידים ולזהות התנהגויות מסוכנות במים.

אם האחראי סבור שמצב המשמעת אינו תקין, עליו למנוע את הרחצה בברכה.

אם האחראי רואה התנהגות בלתי ראויה במים עליו להתערב באופן מיידי על מנת להפסיק את ההתנהגות הבלתי ראויה לרבות באמצעות הוצאת התלמידים מהמים וכן הפסקת הפעילות.

המלווים של כל קבוצה יקיימו מפקדי זוגות ומפקדים על פי שמות במועדים אלה לפחות:

1) עם ההגעה למקום הפעילות;

2) לפני כל כניסה למים;

3) לאחר כל יציאה מהמים;

4) בסיום הפעילות;

5) ביציאה חזרה למוסד;

6) אחרי אירוע חריג.

בעת מילוי תפקידם לא יעסקו המלווים בהוראת שחייה ולא ישחו להנאתם.

 

      6.2.4 איתור מקום הרחצה וגידורו

         א. השטח המיועד לפעילות הרחצה ייקבע בידי המציל במקום בתיאום עם המורה שנקבע כאחראי על הפעילות ע"י מנהל המוסד.

         ב. בכל פעילות ייקבע השטח מחדש (אין להסתמך על סיכום קודם).

         ג. מקטע המים שהוקצה לפעילות יגודר בחבל עם מצופים ובסרטים צבעוניים מפלסטיק. הפעילות תתקיים רק בתחום המוגדר ותחת השגחתם של המלווים.

         ד. רצוי שמקטע המים שהוקצה לפעילות יהיה נפרד מהמתרחצים האחרים ויימצאו בו רק התלמידים ומלוויהם. כל זאת בתיאום עם המציל.

     6.2.5 השהייה על שפת הברכה והפרדה ממתרחצים אחרים

        א. יש לדאוג שהתלמידים ישהו על שפת הברכה במקובץ כדי להקל על הפיקוח על נוכחותם.

        ב. אתר השהייה של התלמידים יהיה מוצל ויגודר בחבל כדי להפרידם מהמתרחצים האחרים.

     6.2.6 תדריך בטיחות

        א. לפני הכניסה הראשונה למים יתודרכו התלמידים והמלווים בידי המציל במקום ובידי האחראי על הפעילות על אודות תנאי המקום, סימנים מוסכמים, מקום המפגש וההתנהגות במקרה של טביעה או חשד לטביעה.

        ב. בידי המורה האחראי על הפעילות תהיה רשימה של כל התלמידים שיצאו לרחצה.

        ג. בתדריך יודגשו ההנחיות האלו:

            1) אין לשחק במשחקים כמו 'הטבעות', קפיצות למים שאינם בשליטה ובקרה של האחראים והמלווים וכיוצא באלה.

            2) אין לעשות שימוש בכל אמצעי עזר לשחייה פרט למשקפי שחייה (לא משקפות צלילה).

            3) אין לצאת מהתחום המגודר.

            4) תלמידים שאינם רוחצים במים ישהו על שפת הברכה, באזור שהוקצה לפעילות, בסמוך למלוויהם וחבושים בכובעים.

     6.2.7 איסור כניסה למים מייד אחרי אכילה

        א. יש להמליץ בפני התלמידים שלא לאכול כשעתיים לפני הכניסה למים.

        ב. זמן השהייה המומלץ במים

           1. רחצה חד פעמית - לא יותר מ- 45 דקות

           2. במשך יום של רחצה - לא יותר משעתייים מצטבר, בנוסף כל כניסה למים לא תהיה ארוכה מ- 45 דקות כאשר זמן ההפסקה לא יפחת מ - 15 דקות.

      6.2.8 התנהגות במקרה של טביעה

           א. במקרה שהחל אחד התלמידים לטבוע יפעל המלווה להצלתו לפי מיטב הבנתו ויזעיק את המציל ואת החובש או מגיש העזרה הראשונה.

           ב. אחראי הפעילות יזעיק את מד"א לפי שיקול דעתו ולאחר התייעצות עם המציל או החובש או מגיש העזרה הראשונה.

      6.2.9 סיום הפעילות

            א. חמש דקות לפני המועד שנקבע לתום הרחצה יכריז האחראי על הפעילות על יציאה מהמים והמלווים יפעלו להוצאת התלמידים מהמים ולארגונם מחוץ למים. אין להרשות שהייה נוספת במים ולו גם לזמן קצר ביותר.

            ב. עם  סיום הפעילות ולפני עזיבת המקום יערוך כל מלווה מפקד זוגות וכן מפקד שמי.

      6.2.10 הרחצה בברכה בשעות החשכה

            א. הרחצה בברכה בשעות החשכה מותרת רק לאחר שאחראי הפעילות וידא את קיומם של של התנאים האלה, הבאים בנוסף לתנאים הכלליים לרחצה בברכה:

            ב. רשאים לרחוץ בלילה תלמידים מכיתה ה' ומעלה.

 

1. בידי בעל האתר או בידי מפעיל האתר יימצאו האישורים האלה:

א. רישיון עסק תקף המתיר רחצה בברכה בשעות החשכה והכולל גם אישור של שירותי הכבאות;

ב. אישור להפעלת האתר בשעות החשכה.

2. חובה שתנאי התאורה בברכה יאפשרו למצילים תצפית טובה על קהל המתרחצים. על התנאים להיות זהים לאלו השוררים ביום, כלומר שאפשר יהיה להבחין בעיגול שחור בקוטר 15 מ"מ ממרחק של 10 מ' בתוך המים.

3. חובה שרמת התאורה בכל נקודה ונקודה באזור הברכה תהיה 300 לוקס לפחות ושהדבר ייבדק בידי מהנדס תאורה.

4. חובה כי בשטח הברכה יהיה גנרטור חירום המסוגל להפעיל את כל מערכות החשמל באתר בתוך שניות ספורות במצב של הפסקת חשמל. כשירותו של הגנרטור תיבדק מדי שנה ואישור לכך יימצא אצל מנהל האתר.

5. מספר המלווים המשגיחים על התלמידים יהיה בהתאם לטבלה בסעיף 6.2.3.

6. באישור ההורים שימציאו התלמידים בהתאם לסעיף הנחיות כלליות, ייכתב כי ההורים מאשרים השתתפות ילדם בפעילות הלילה.

7. הפעילות תתקיים בנפרד מהציבור הרחב כדי לאפשר למלווים ולצוות המצילים שליטה טובה יותר.

8. כל קבוצת תלמידים תסומן בסימן אחיד כדי שאפשר יהיה לזהותה.

9. בתחילת הפעילות יתודרכו התלמידים בנוגע לסכנות הקיימות בברכה בלילה ולהתנהגות הנדרשת עקב כך.

10. אין לבצע פעילות בפארק מים או בברכות בלילה במסגרת מסיבות סיום.


7. רחצה בפארק מים

7.1 טבלת היערכות

7.1.1 טבלה זו מיועדת לסייע לאחראי על הפעילות להתכונן בשיטתיות לפעילות החוץ בית ספרית המתוכננת.

7.1.2 על מנת להשלים את ההתכוננות לפעילות, יש לקרוא היטב את הטבלה, ביחד עם ההנחיות הספציפיות המפורטות בפסקה זו.

ספ'

היערכות

1.

קיום תיק פעילות חוץ בית ספרית - רחצה בפארק מים

פעילות החוץ בית ספרית תיערך על פי המפורט בתיק פעילות הכולל לפחות את אלה:

א. תיאור הפעילות ומטרתה;

ב. תדריכים כתובים לסגל, למלווים, למדריכים ולבעלי תפקידים אחרים הכוללים דרישות בטיחות ספציפיות;

ג. תדריכים כתובים לתלמידים;

ד. דרכי תקשורת ודיווח;

ה. ריכוז תיעוד אישורים מחייבים;

ו. רשימות משתתפים מסווגת (תלמידים, מורים, מדריכים, מלווים אחרים, מלווים רפואיים, נוספים),

ז. מספרי טלפון לשעת חירום;

ח. מידע נוסף לפי הצורך.

2.

אישורים

רחצה בפארק מים במסגרת טיולים אסורה, למעט אוכלוסיות עם אישורים מיוחדים.

הפעילות תתואם כבפעילות חוץ בית ספרית ותותנה בקבלת אישור הלשכה לתיאום טיולים כנדרש.

3.

רישיון עסק תקף

האחראי על הפעילות יוודא מראש עם בעלי האתר שיש להם רישיון עסק תקף לפעילות במקום.

4.

קיום ביטוח תקף

א. המפעיל/ הבעלים/ המחזיק יחזיק בפוליסה צד ג' המכסה את אחריותו בגין פעילותו כנגד תביעת גוף או רכוש של צד שלישי, בגבולות אחריות שלא יופחתו ממיליון דולר.

ב. הפוליסה תכלול ביטול חריג אחריות מקצועית.

ג. הפוליסה תכלול הרחבה לפעילות ספורט אתגרי (למי שרלוונטי) והרחבה לאחריות של קבלני משנה וכל מי שפועל מטעמו.

5.

אישור הורים ספציפי

נדרש אישור הורים ספציפי בכתב לפעילות המתוכננת, ובו כלול גם מידע אודות בעיות רפואיות של התלמידים, ופירוט לגבי היכולת של התלמיד להשתתף בפעילות בכלל וברחצה בפרט.

במקרה שבו קיימת בעיה רפואית על ההורה להציג אישור מגורם רפואי על כשירותו של הילד להשתתף בפעילות זו.

המצאת אישור כתוב של הורה או של אפוטרופוס הכולל:

א. הסכמה להשתתפות התלמיד בפעילות המתוכננת;

ב. חתימה של רופא או של ההורים/ אפוטרופוס המאשרת כי מצב בריאותו תקין ומאפשר את השתתפותו בפעילות.

ג. אישור כי התלמיד יודע לשחות. (אם אין אישור כזה, ייחשב הדבר כאילו התלמיד
אינו יודע לשחות).

השתתפות של תלמיד בפעילות מים שאינה כוללת שחייה, אולם כוללת טבילה ושכשוך מותנית בהמצאת אישור כתוב של הורה או של אפוטרופוס הכולל הסכמה להשתתפות התלמיד בפעילות המתוכננת.

כל האישורים ירוכזו בידי מנהל המוסד.

6.

תלמידים

א. ההשתתפות בפעילות המתקיימת בפארק מים, בברכת שחייה או בחוף ים שמצויים בהם מגלשות מים ומתקנים של שעשועי מים מותרת לתלמידים מכיתה ה' ומעלה.

ב. תלמיד שלא נכח בהדרכה לא יורשה להשתתף בפעילות.

7.

חלוקה לזוגות

לפני היציאה לפעילות, התלמידים יחולקו לזוגות ובני הזוג יונחו לשמור על קשר עין קבוע ביניהם ולשמור זה על זה, לאורך כל הפעילות ועד לחזרה למוסד החינוכי או עד לפיזור לבתי התלמידים.

8.

מלווים, חלוקה לקבוצות ומפקדי נוכחות

א. מנהל המוסד ימנה מורה מבית הספר שיהיה אחראי על הפעילות במשך שהות התלמידים באתר.

ב. מספר המלווים המבוגרים יהיה אחד על כל 15 תלמידים.

ג. המלווים הבוגרים יסיירו במתקנים בעת הפעילות ויוודאו שהפעילות מתנהלת כשורה ואינה חורגת מכללי הבטיחות.

ד. במתקן בועה יתלווה המלווה למשגיחים על המתקן כל זמן שהתלמידים מצויים בו.

ה. המורים המלווים של כל קבוצה יקיימו מפקדי זוגות ומפקדים על פי שמות במועדים אלה לפחות:

1. לפני היציאה לפעילות – בתוך רכב ההסעה;

2. לאחר כל הפסקה במהלך הנסיעה או התנועה;

3. עם ההגעה למקום הפעילות ולפני תחילתה;

4. לפני כל כניסה למים;

5. אחרי כל יציאה מהמים;

6. בסיום הפעילות;

7. ביציאה חזרה למוסד;

8. אחרי אירוע חריג.

9.

מסירת מידע בכתב ותדריכים

א. עריכת תדריכים לסגל לפני היציאה לפעילות ובמהלכה.

ב. מסירת תדריכים כתובים לסגל

ג. מסירת תמצית מידע בטיחותי בכתב לתלמידים.

ד. העברת תדריכים לתלמידים לפני היציאה לפעילות, לפני העלייה על כלי רכב, לפני ירידה
מכלי הרכב.

ה. העברת תדריך לתלמידים בהוראות הבטיחות לפני תחילת הפעילות במתקנים.

פירוט תוכן התדריכים – בסעיף "תדריכים" בפסקה זו.

10.

עזרה ראשונה ונוכחות מציל

א. במהלך כל הרחצה יהיה נוכח במקום, מחוץ למים, מציל, וכן חובש או מגיש עזרה ראשונה (מע"ר).

ב. יודגש כי החובש או מגיש העזרה הראשונה הוא בנוסף למציל במקום.

ג. הן החובש/ מע"ר והן המציל יצוידו בערכת עזרה ראשונה.

ד. יש לדאוג שיהיה רכב צמוד למקום, כדי שישמש לפינוי מהיר בעת הצורך.

11.

בטיחות בנסיעה ברכב

א. תדרוך התלמידים בהנחיות התנהגות מחייבות;

ב. תדרוך הנהגים בנוגע לציר התנועה ולמקומות עצירה;

ג. וידוא נוכחות מלווים בכל רכב (בקדמת הרכב ומאחור);

ד. וידוא חגירת חגורות בטיחות במהלך הנסיעה.

12.

דיווח אודות אירועים חריגים

דיווח מידי, למנהל מוסד החינוך על כל אירוע ביטחוני או בטיחותי ועל כל אירוע שנעשה בו פינוי רפואי לבית חולים.

13.

הנחיות מפורטות לרחצה בפארק מים

בנוסף למפורט בטבלת ההיערכות, בפסקה זו מפורטות הנחיות והגבלות ספציפיות המתייחסות לנושאים אלה:

א. תוקף הוראות המתייחסות לרחצה בברכה;

ב. הכרת הסכנות האופייניות;

ג. תדריכים;

ד. מגבלות השימוש במתקנים;

ה. דגשים לקיום אירוע רב משתתפים בפארק מים.


7.2 הנחיות מפורטות לרחצה בפארק מים

7.2.1 תוקף הוראות המתייחסות לרחצה בברכה

כל ההנחיות המפורטות בנוהל הרחצה בברכה תקפות גם לגבי רחצה בפארק מים.

7.2.2 הכרת הסכנות האופייניות

א. על אחראי הפעילות להכיר את הסכנות המיוחדות לפארקי מים ולהביא לתודעה של הסגל ושל התלמידים את הסכנות האופייניות האלו.

ב. ככלל, הסכנות האופייניות לפארקי מים נחלקות לשש קבוצות עיקריות:

1) סכנת חבטה ממשטחים קשים (כמו תחתית הברכה או שפת הברכה) וממֵי הברכה כתוצאה משימוש לא נכון במקפצות, מקפיצה לא נכונה למים (כמו קפיצת ראש למים רדודים), ממשחקי שובבות וקונדס על שפת ברכה העשויה מבטון או חומר קשה אחר ועוד;

2) סכנת טביעה;

3) סכנת פגיעה כתוצאה מנפילה, מחבטה או מהילכדות במהלך השימוש במתקני שעשועי מים וספורט (כמו מגלשות מים);

4) סכנת פגיעה כתוצאה מנפילה, מחבטה או מהילכדות במהלך השימוש במתקני משחק הממוקמים בשטח הפארק (מגלשות, מתקני טיפוס, מתקני גובה ומתקנים אחרים);

5) סכנת פגיעה במהלך השימוש במתקנים הממוקמים בחדר כושר המצוי בשטח הפארק.

6) חשיפה לשמש, התייבשות כתוצאה מחוסר שתייה ותשישות כתוצאה מהמאמץ הפיזי הכרוך בפעילות.

7.2.3 תדריכי בטיחות

א. האחראי על הפעילות יתדרך את הסגל והמלווים בכל הקשור ליישום הוראות ודרישות בטיחות וכן בכל הקשור להתנהגויות תלמידים ושליטה בהתנהגויות אלו.

ב. בנוסף, יתדרך האחראי על הפעילות את התלמידים בהוראות הבטיחות לפני השימוש במתקנים ויקפיד על משמעת במהלך הפעילות.

ג. התדריך יקוים בנוכחות הסגל והמלווים.

ד. בידי המורה האחראי על הפעילות תהיה רשימה של כל התלמידים שיצאו לפעילות.

7.2.4 מגבלות השימוש במתקנים

א. בנוסף על ההתוויות הרשומות בטבלת ההיערכות, השימוש במתקני שעשועי מים וספורט (למעט המתקנים המפורטים בסעיף הבא) מותר לתלמידים שגילם אינו מתחת לנדרש בלוח ההנחיות וההגבלות הצמוד לכל מתקן. אם אין לוח הגבלות או שבלוח זה אין התייחסות לגיל ייאסר השימוש במתקנים אלה לכלל התלמידים עד שיתברר הדבר אצל בעל המקום או אצל האחראי מטעמו.

ב. השימוש במגלשות מהירות, בברכות גלים, במסלולי אבובים ובמתקנים שיש בהם תנועה מהירה מותר לתלמידים מכיתה ז' ומעלה בלבד. ככלל, מנהל האתר והאחראי על הפעילות יקבעו את מגבלות הגיל לגבי המתקנים השונים.

ג. יש לברר אצל בעלי האתר את סוגה של כל מגלשה (מהירה או איטית).

ד. במהלך הפעילויות השונות בפארקי מים, ובמיוחד בעת גלישה במגלשות, יש להקפיד להסיר משקפיים. אין לגלוש עם חפצים חדים או קשים.

ה. לפני התרת הגלישה במגלשת מים יוודא האחראי על הפעילות כי בראש המגלשה מצוי 'משלח' ובתחתיתה מצוי 'מקבל' (ה'משלח' וה'מקבל' יהיו מצוות האתר). אין להתיר גלישה בהיעדרם של נושאי תפקידים אלה. כמו כן חייב להימצא באתר מציל מוסמך.

ו. ה'מקבל' יוודא כי הגולשים שסיימו את גלישתם יתרחקו מהמגלשה.

ז. במגלשות מפותלות איטיות יש לשמור על מרווח של 15 שניות לפחות בין יציאתו של גולש אחד לבין יציאתו של הבא אחריו בתור.

ח. במגלשות מהירות על המורה האחראי לוודא שיהיה בכל עת גולש אחד בלבד על המגלשה. לא יישלח גולש נוסף אם הגולש הקודם לא עזב את ברכת הקבלה, וכי הנחיות האתר בדבר השימוש במתקנים מתקיימות במלואן.

ט. הגלישה במגלשות מותרת כאשר הרגליים מכוונות קדימה בלבד. אין לגלוש בכל צורה אחרת.

י. אין להתיר גלישה של כמה גולשים ביחד.

7.2.5 הדגשים לקיום אירוע רב משתתפים בפארק מים

א. באירוע רב משתתפים הנערך בפארק מים, תוגדר נקודת פיקוח ושליטה מרכזית של המוסד.

ב. בנקודת הפיקוח והשליטה יימצאו האחראי על הפעילות או בעל תפקיד בכיר אחר מטעם המוסד המסוגל לקבל החלטות בעת הצורך וכן החובש/ מע"ר. כמו כן יימצא במקום מכשיר טלפון או פלאפון.

ג. כל המורים המלווים, המדריכים והתלמידים ידעו את מיקומה של נקודת הפיקוח והשליטה המרכזית. מומלץ למקם נקודה זו במקום בולט ונגיש ולסמנה.

ד. כל מלווה יקבע פרק זמן קבוע לכינוס חברי הקבוצה (מומלץ אחת לחצי שעה). בכינוס זה יפקוד המלווה את התלמידים, ייתן להם תדריך מחודש וידאג שהם ישתו מים וינוחו.

ה. האחראי על הפעילות ידאג שיהיו מי שתייה בכמות המספיקה לכל זמן הפעילות.

7.2.6 כללי ההתנהגות בפעילות לילה

א. בפארק מים יהיה גנרטור חירום המסוגל להפעיל את כל מערכות החשמל באתר תוך שניות ספורות במצב של הפסקת חשמל. כשירותו תבדק מדי שנה, ויהיה אישור לכך אצל מנהל האתר. על אחראי הפעילות לוודא קיומו של האישור ולוודא כי האישור בתוקף.

ב. לפארק יהיה אישור ממהנדס בטיחות, להפעלתו בלילה. על אחראי הפעילות לוודא קיומו של האישור ולוודא כי האישור בתוקף.

ג. לפארק יהיה אישור של שירותי הכבאות נגד שריפות. על אחראי הפעילות לוודא קיומו של האישור ולוודא כי האישור בתוקף.

ד. בתחילת הפעילות יקבלו התלמידים תדריך ספציפי הנוגע להתנהגות הנדרשת ולסכנות הקיימות הן בברכה והן בפארק מים בלילה.

ה. הפעילות בפארק המים תהיה בנפרד מהציבור הרחב כדי לאפשר למלווים ולצוות המצילים שליטה טובה יותר.

ו. אין לבצע פעילות בפארק מים בלילה במסגרת מסיבת סיום.

עוד באותו נושא

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד