כל החידות ממשחק התנ"ך הוירטואלי עם תשובות. עמוד 1

 1. מי אמר למי "וימס לבבינו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם .."
  תשובה ! רחב הזונה אמרה למרגלים שבאו לרגל בעיר יריחו
 2. מי אמר למי?
  "...כי כלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים"
  תשובה: הנשים לנעמי.
 3. מי אמר למי " שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבור מתיך.. "
  תשובה ! א. אברהם לשרה ב.יצחק לאברהם ג.אנשי חת לאברהם ד.אנשי חת לעפרון
 4. מיהם ארבעת מטיבי הלכת?
  תשובה : ליש {=אריה } , זרזיר , תיש , מלך גיבור {=אלקום }
 5. על מי נאמר שבקציר חיטים {=שבועות } יצא לשדה והביא דודאים {=תפוחים קטנים }לאמו ?
  תשובה ! א.בועז ב.ראובן ג.עשיו ד.אחיטוב
 6. מי אמר למי "ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל גיבורי החיל ועזרתם אותם "
  תשובה ! יהושע אמר לשנים וחצי השבטים : ראובן גד וחצי שבט מנשה
 7. מי אמר למי?
  "...עברי אנכי ואת ה' אלוהי השמים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה"
  תשובה: א. אברהם לחמשת המלכים ב. מחלון למלך מואב ג. יונה למלחים ד.יהושע לה'
 8. מי אמר למי "הנה נא אדוני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגלכם והשכמתם והלכתם לדרככם"
  תשובה! א.אברהם למלאכים ב.לוט למלאכים ג. פרעה לאברהם ושרה ד.אבימלך לנמרוד
 9. מהו שם המקום שבו העם ניסה את ה'?
  א.מסה ומריבה ב. מי מריבה ג. מדבר סיני ד.מרה
 10. מי אמר למי "הלנו אתה אם לצרינו "
  תשובה ! יהושע אמר למלאך האלוהים שעמד עם חרב שלופה בידו
 11. על מי נאמר " ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידה עשרה זהב משקלם " תשובה! א. משה לבת פרעה ב.אליעזר לרבקה ג.אברהם לשרה ד.אבימלך לשרה
 12. מי קרא ולמה לשם המקום בוכים ?
  תשובה בני ישראל לאחר ששמעו את תוכחת מלאך ה'
 13. על מי נאמר "ויקח לפדים ויפן זנב אל זנב וישם לפיד אחד בין שתי זנבות בתוך"
  תשובה נאמר על שמשון.
 14. מה רואה הנביא יחזקאל בגלגל?
  כרובים בצורת חיות
 15. מי אמר למי ?
  "...מה לך נרדם קום קרא אל אלוהיך אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נאבד"
  תשובה: רב החובל אל יונה הנביא.
 16. שומר אדוניו מדומה למה ?.
  תשובה :לנודר {=שומר } תאנה שיאכל את פרייה
 17. עין הקורא נקראה על שום מה?
  תשובה על שם המכתש שבקע אלהים בלחי ממנו יצאו מים מהם השיב שמשון את רוחו.
 18. מי אמר למי "אם תלכי עמי והלכתי ואם לא תלכי עמי לא אלך"
  תשובה ברק בן אבנעם לדבורה
 19. מה נצטוו הנשים לשאול מהמצריות לפני יציאתם ממצרים?
  א.בגדים ותכשיטים ב. אוכל ג. כלי עבודה ד.מראות
 20. מי אמר למי "רדפו אחרי כי נתן ה' את איביכם את מואב בידכם"
  תשובה אהוד בן גרא לבני ישראל. .
 21. על מי נאמר ".. ויטע כרם ....וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה "
  תשובה א. קין ב. נח ג. נמרוד ד. לוט
 22. על איזה שבט נאמר "מבקש לו נחלה לשבת כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה".
  תשובה א.ראובן ב.גד ג. מנשה ד.דן
 23. מה מסמל מעשה הנביא יחזקאל בעצים ?
  את אחדות השבטים
 24. מנין ולאן הלכו אלימלך ואשתו נעמי ושני בניו?
  תשובה: מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב.( רות,א' 1)
 25. מי אמר מי?
  "
  אל תפגעו בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי...(רות, א' 16)
  תשובה: רות לנעמי. 
 26. מי נולד לבועז ולרות המואבייה?
  תשובה: עובד, הוא אבי ישי אבי דוד המלך.
 27. מי הכה את מי בסנוורים "מקטון ועד גדול "
  תשובה! א.אברהם את אנשי סדום ב.אברהם את חמשת מלכי האמורי ג.המלאכים את אנשי סדום ד.אנשי סדום את אורחי לוט
 28. מהי המכה שגרמה לאבעבועות בכל הארץ?
  א. ארבה ב.כינים ג.שחין ד.דבר
 29. מי אמר "אך מסיך הוא את רגליו בחדר המקרה"
  תשובה עבדי עגלון מלך מואב
 30. מי אמר למי " כי יבאו אבותם או אחיהם לריב אלינו ואמרנו אליהם חנונו אותם כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה
  כי לא אתם נתתם להם כעת תאשמו".
  תשובה: איש בינימין לבני ישראל.
 31. מי עשה חרבות צורים כדי למול את בני ישראל וכיצד קרא לאותו מקום ששם נעשתה המילה ?
  תשובה! יהושע, גבעת הערלות
 32.  על מי נאמר שהיה "גיבור ציד "
  א. נמרוד ב. נח ג.קין ד.עשיו
 33. מי אמר למי ובאיזה עניין "שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה אליכם"
  תשובה ! א.אברהם ליצחק וישמעאל כאשר המלאכים באים ב. אברהם לנעריו בעקידת יצחק ג.המלאכים לאברהם כשהם רוצים לקחת את לוט ד.לוט למלאכים כשהוא לא רוצה להכניס אותם
 34. מי אמר למי "כי יודע אלוהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע "
  תשובה !
  א. הנחש לאישה ב. ה' לאדם וחוה ג.אדם לחווה ד. חווה לנחש
 35. ארבעה סוגי צומח מוזכרים בהקשר למכת הברד. מהם?
 36. מי אומר " לא בקרוב בנות בתים היא הסיר ואנחנו הבשר "-
  א. שרי העיר ב. יחזקאל ג. שאול המלך ד. יהודה
 37. מי אמר למי "אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך "
  א.אבימלך לשרה ב.יצחק לרבקה ג.אברהם לשרה ד. אברהם להגר
 38. מי אמר למי ומדוע " בן אדם חתר נא בקיר "?
  א. הקב"ה ליחזקאל ב. אברהם ללוט ג.דוד ליונתן ד. הקב"ה ליונה
 39. 39. מי אמר למי?
  " לא אוכל לגאול לי פן אשחית את נחלתי ,גאל לך אתה את גאולתי כי לא אוכל לגאול" ( רות ד' 6)
  תשובה: הגואל אל בועז.
 40. מיהם היצורים הקטנים בעלי החוכמה?
  תשובה : הנמלים , שפנים , ארבה , שממית
 41. על מי נאמר שהיה איש יודע צייד ועל מי נאמר שהיה איש תם יושב אוהלים ?
  תשובה! א.עשו, יעקב ב.קין, הבל ג. אפרים, מנשה ד.לוט, אברהם
 42. מי אמר למי "אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם"
  תשובה א.אברהם למלך סדום ב. מלכי האמורי לאברהם ג.לוט לבני עירו ד.מלך סדום לחבריו
 43. מי אמר למי "האתם תריבון לבעל אם אתם תושיעון אותו אשר יריב לו יומת עד הבקר אם אלהים הוא ירב לו כי נתץ את מזבחו.
  א.אברהם ב. יואש ג. מיכה ד. יפתח
 44. למה משמשות העצמות היבשות משל?
  א.לקורבנות ב. לאיסור במות ג.למלחמה ד. לעם ישראל המצוי בגולה
 45. מי אמר למי?
  "...אל תקראנה לי...קראנה לי מרה כי המר שדי לי מאד" ( רות א' 20)
  תשובה: נעמי לאנשי בית לחם.
 46. על מי נאמר? "...ויזעקו איש אל אלוהיו ויטילו את הכלים אשר באניה אל הים להקל מעליהם..."
  תשובה: על המלחים שעל האניה.
 47. על מי נאמר "ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדיו"
  תשובה ! א. קין והבל ב. לוט ואברהם ג. אדם וחוה ד.פרעה ואבימלך
 48. על מי נאמר "ותחל רוח ה' לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאול"
  תשובה: שמשון
 49. מי אמר למי?
  "שבי בתי עד אשר תדעין איך יפל דבר, כי לא ישקוט האיש כי אם כלה הדבר היום"(רות, ג' 18)תשובה: נעמי לרות כלתה.
 50. מה שמותיהם של שני האנשים שכתוב עליהם שהיו בעלי ברית אברם ?
  תשובה ! א. ענר ואשכול ב.ענר ואפריים ג.אליקים ואשכול ד.מלכיצדק ויהונתן

 

 

לשאלות נוספות לחצו כאן

דרג את הכתבהדירוג כתבה כל החידות ממשחק התנ"ך הוירטואלי עם תשובות. עמוד 1: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
16 מדרגים
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. אריאלניקית.. (ו' ניסן ה'תשע''ג 11:56)
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד