כל החידות ממשחק התנ"ך הוירטואלי עם תשובות. עמוד 2

 1. מי אמר למי ?- "בן אדם התחיינה העצמות האלה"-
  א. הקב"ה ליחזקאל ב.יחזקאל לעם ישראל ג.העם ליחזקאל ד.מלך ישראל לכהנים
 2. למי נאמר המשפט הבא "גם אנוכי ידעתי כי בתם לבבך עשיתה זאת ואחשוך גם אני אותך מחטא לי ..
  ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה "
  תשובה ! א.אבימלך לאברהם ב.ה' לאבימלך ג.אברהם לה' ד.לוט לאברהם
 3. מהו המעשה הסמלי שמצטווה הנביא יחזקאל לעשות בעזרת לבנה ומחבת ברזל?
  לצייר את ירושלים במצור
 4. מה הם שמות הנשים שנישאו לבני אלימלך?
  תשובה: ערפה ורות (רות, א' 4)
 5. על מי נאמר "ויקח לו מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות מחשוף הלבן אשר על המקלות "
  תשובה ! א.משה ב.יהושע ג.יעקב ד. אברהם
 6. קין והבל- מי היה רועה צאן ומי היה עובד אדמה ?
  תשובה ! א. שניהם עובדי אדמה ב. שניהם רועי צאן ג.קין עובד אדמה והבל רועה צאן ד.קין רועה צאן והבל עובד אדמה
 7. על מי נאמרו הדברים הבאים?
  "ויעבר אדרתו מעליו, ויכס שק וישב על האפר ויזעק ויאמר...האדם והבהמה הבקר והצאן אל יטעמו מאומה אל ירעו ומים אל ישתו"
  תשובה: מלך נינוה.
 8. מי אמר למי "גם לגמליך אשאב עד אשר אם כלו לשתות "
  תשובה! א. שרה לאבימלך ב.מרים לבת פרעה ג.רבקה לאליעזר ד. ציפורה למשה
 9. מי אמר למי " ואם יש פה תחת ידך חנית או חרב ?כי גם חרבי גם כלי לא לקחתי בידי כי היה דבר המלך נחוץ "-
  דוד מבקש מאחימלך
 10. מה מנבא הנביא יחזקאל על ההרים והארץ ?
  א.יפרחו וישגשגו ב.יתייבשו ג.יהיו עליהם מלחמות ד.יגורו עליהם יהודים
 11. ממתי בחר ה' את ירמיה?
  לפני שהוא נולד.
 12. מי אמר למי " לכו סרו רדו מתוך העמלקי פן אספך עמו "-
  שאול אל שבט הקיני
 13. מי אמר למי "בוא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה "
  א. הגר לאברהם ב.שרה לאברהם ג.רבקה ליצחק ד.רחל ליעקב
 14. על מי נאמר? "וחסדי לא יסור ממנו, כאשר הסירותי מעם שאול אשר הסרתי מלפניך"
  תשובה: על שלמה המלך.
 15. מי אמר למי? "איך לא יראת לשלוח ידך לשחת את משיח ה' ?"
  תשובה: דוד לנער העמלקי
 16. מי אמר למי "לך נא אל הצאן וקח לי משם שניי גדיי עזים טובים ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב "
  תשובה ! א.אברהם ליצחק ב.יצחק לעשיו ג. רבקה ליעקב ד.יעקב ליוסף
 17. מי היו נשותיו של אלקנה?
  חנה ופנינה
 18. מהם שמות בניו של משה?
  א. מנשה ואפרים ב.דתן ואבירם ג. אביהו ואלישע ד.גרשום ואליעזר
 19. מי אמר למי " מחר תהיה לכם תשועה בחם היום " –
  שליחי שאול לאנשי יבש גלעד
 20. מי אמר למי ? "צא צא איש הדמים ואיש הבליעל.השיב עליך ה' כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו ..."
  תשובה: שמעי בן גרא לדוד המלך.
 21. מי אמר למי "תנו נא ככרות לחם לעם אשר ברגלי כי עיפים ורדפים"
  תשובה גדעון לאנשי סוכות
 22. על מי מדובר בפסוק?
  "...ויבא הפרד תחת שובך האלה הגדולה ויחזק ראשו באלה ויתן בין השמים ובין הארץ והפרד אשר תחתיו עבר"
  תשובה: על אבשלום.
 23. את מי שלח נוח בפעם הראשונה ואת מי בפעם השניה לראות האם כלו המים ?
  א. עורב, יונה ב. יונה, עורב ג. יונה, דרור ד. ינשוף, יונה
 24. מי אמר למי?
  "הלוא שמעת בתי אל תלכי ללקט בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה וכה תדבקין עם נערותי" (רות,ב'8)
  תשובה:בועז לרות המואבייה.
 25. מי אמר למי " מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך היא "
  א. פרעה לאברהם ב.אבימלך לאברהם ג.אברהם ללוט ד.לוט לבני עירו
 26. מי אמר למי "אביך הקשה את עולנו ואתה עתה הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך "
  תשובה: אנשי ישראל לרחבעם.
 27. כיצד קוראת חנה לבנה ומדוע?
  שמואל " כי מה'שאלתיו"
 28. השלם: הנני ממטיר לכם ____ מן השמים ולקטו דבר יום ביומו.
  א.מן ב. שליו ג.לחם ד. מטר
 29. מי אמר למי " שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי אתע מאסו ממלך עליהם "-
  ה' אל שמואל
 30.  מי אסף אליו את בני עמון ועמלק וכבש את עיר התמרים?
  תשובה: עגלון מלך מואב.
 31. מיהו האדם שעליו נאמר שהתנשא ואמר שהוא זה שימלוך במקום אביו ועשה לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו "ולא עצבו אביו מימיו "
  תשובה: אדוניהו בן חגית[
 32. על מי נאמר ובאיזה הקשר?
  "ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה, מן הזרע אשר יתן ה' לך מן הנערה הזאת" (רות, ד' 12)
  תשובה: הדברים בועז, כשנשא את רות
 33. מי אמר למי "ואנוכי לא אוכל להימלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתתי "
  תשובה : א.לוט למלאכים ב.לוט לאברהם ג.אברהם למלאכים ד.אשת לוט ללוט
 34. מי אמר למי " אל נא תכחד ממני .כה יעשה לך ה' וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דבר אליך "-
  עלי אל שמואל
 35. על מי נאמר " והוא אדמוני עם יפה עינים וטוב ראי "- א.דוד ב. גוליית ג. אלישע ד. הנער הגלעדי
 36. על מי נאמר ומדוע קרה אירוע טראגי זה ?
  "וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו ותהי נבלתו מושלכת בדרך והחמור עומד אלה והאריה עומד אצל הנבלה "{24}
  "ולא אכל האריה את הנבלה ולא שבר את החמור " {28}
  תשובה : זה היה גורלו של איש האלוהים שבישר לירובעם שסוף תקופת שלטונו עומדת להסתיים ושיאשיהו מבית דוד יחליפו כמלך .
  ארוע טראגי זה אירע לנביא מכוון שה' אמר לו לא לאכל לחם ולא לשתות עד שיחזור למקומו ,
  אולם אחד הנביאים הצליח לפתותו לשבת לאכול לחם ולשתות מים בטענה שהוא מדבר בשם ה'
  {איש האלוהים לא היה צריך לשמוע לאותו נביא אלא רק לדברי ה' }{ י"ג 11-28}
 37. על מי נאמר שהעז להכניס את "הפולחן לצבא השמים " {פולחן כנעני מאוס} לתוך חצר בית ה' ?
  תשובה: א. מנשה ב. יהויכין ג. צדקיה ד. מתניה
 38. מי אמר למי " הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים "- בני ישראל אל שמואל
 39. מי ברך את מי?
  "ה' עמכם ויאמרו יברכך ה' "
  תשובה: בועז את הקוצרים והקוצרים את בועז. (רות, ב' 4)
 40.  מי אמר למי "מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני ה' "
  תשובה ! בני יוסף אמרו ליהושע
 41. מי אמר "שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד ראש, לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאד ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה..."
  א. נתן הנביא ב. יותם בן אבימלך ג. אחז ד.גד הנביא
 42. מיהו המלך שקנה את העיר שומרון?
  תשובה : עומרי
 43. על מי נאמר " בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבה מכל העם "
  א. שמואל ב.עלי ג. אלקנה ד. שאול
 44. על מי נאמר "ויקח את כל אלה ויבתר אותם בתווך ויתן איש ביתרו לקראת רעהו ואת הציפור לא בתר "
  א.אברהם ב. שרה ג.ישמעאל ד. יצחק
 45. מי אמר למי "למה זה תשאל לשמי והוא פלאי" תשובה: א. ה' למשה ב.מלאך ה' למנוח ג.ה' לאבימלך ד.מלאך ה' לשמשון
 46. מי אמר למי סורה אדני סורה אלי אל תירא"
  תשובה יעל אשת חבר הקיני לסיסרא שר צבא יבין.
 47. מתואר הזמן שה' עזב את ישראל ובמה יקבצם חזרה? צטטו את הפסוק
  "ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך "
 48. מי אמר למי " התמו הנערים ?"-
  שמואל לישי
 49. מי אמר את המשפט הבא "אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן "
  תשובה ! א.שרה ב. חנה ג.הגר ד.אשת לוט
 50. מי אמר למי "המבלי אין אלוהים בישראל אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון".?
  תשובה: אליהו התשבי אומר לאנשי אחזיה

 

 

 

לעמוד הבא

דרג את הכתבהדירוג כתבה כל החידות ממשחק התנ"ך הוירטואלי עם תשובות. עמוד 2: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
19 מדרגים
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד