כל החידות ממשחק התנ"ך הוירטואלי עם תשובות. עמוד 3

 1. מי אמר למי?
  " ...הלוא צויתי את הנערים לבלתי נגעך וצמית והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים"(רות ב' 9)
  תשובה: בועז אל רות המואבייה.
 2. על מי נאמר ""ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר... וימל את בשר עורלתם בעצם היום הזה "
  תשובה ! א.יצחק ב.יעקב ג.אברהם ד.מלכיצדק
 3. מי אמר למי "מה עשיתי ומה עוני ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי "-
  דוד ליונתן
 4. על מי נאמר " הלך וגדל וטוב גם עם ה' וגם עם אנשים"-
  א. דוד ב. יהושע ג.שמואל ד. עלי
 5.  מיהו חתן הדמים? א.יתרו ב.פרעה ג.משה ד. אהרון
 6. על מי נאמר שחטא ולקח מן החרם {שבעיר יריחו } ובגללו העם נענש ובקרבות הראשונים נגד העי נחלו בגללו בנ"י מפלות ?
  תשובה ! מדובר על עכן בן כרמי משבט יהודה
 7. להיכן עלה אלקנה מדי שנה?
  א. ירושלים ב. בית המקדש ג. עלי ד. שילה
 8. מי אמר למי " ברוך אתה לה' הקמתי את דבר ה' " –
  שאול לשמואל
 9. מי אמר למי " מה טוב לכם המשל בכם שבעים אישאם משל בכם איש אחד וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני"
  א. אבימלך ב.אבשלום ג. אמנון ד.שלמה
 10. "והנה ששה אנשים באים.." מה תפקידם של 6 האנשים ?-
  יהרגו את החוטאים
 11. מי אמר " חלילה לי מה' אם אעשה את הדבר הזה למשיח ה' לשלח ידי בו "-
  דוד לאנשיו
 12. מי אמר את המשפט הבא "הנה נא הואלתי לדבר אל אדוני ואנוכי עפר ואפר "
  תשובה! א.לוט לאברהם ב.אברהם למלאכים ג.מלך סדום לאברהם ד.אברהם לה'
 13. מי אמר למי " זכרני וחזקני נא אך הפעם הזה"
  תשובה שמשון לה'
 14. את מי השאיר נבוכדנאצר לאחר שהגלה את יהודה בשנת 586 לפנה"ס ?
  תשובה דלת העם
 15. כמה כנפיים יש לכל שרף בחזון ישעיה??
  תשובה: א. 2 ב. 4 ג. 6 7. 10
 16.  על מי נאמר ובאיזה הקשר?
  " כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את" ( רות, ג' 11)
  תשובה: נאמר על רות המואבייה, כשגילה אותה בועז
 17.  השלם: לא איש דברים אנכי...כי ____ _____ _____ _____ _____.
  א.אני מגמגם ואינו יודע לדבר ב.כבד פה וכבד לשון אנוכי ג.כבד לשון וכבד פה אנוכי ד.איני בקיא בלשונותיהם ובנוסח דבריהם
 18. על מי נאמר " בעוון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כהה בם "-
  עלי
 19.  מי אמר למי " שבה איתי אל תירא כי אשר יבקש את נפשי יבקש את נפשך כי משמרת אתה עמדי "-
  דוד אל אביתר בן אחטוב
 20. על איזו עיר נאמר "והמשאת החלה לעלות מן העיר עמוד עשן" תשובה א.בנימין ב.יריחו ג. העי ד. גבעה
 21. מהו משפט המלך ?
  הדרך בה ינהג המלך בעם.
    
 22. על מי נאמר שבתקופת המלך החדש הוא הוצא מבית הכלא ומצבו השתפר בצורה קיצונית ?
  תשובה: יהויכין מלך יהודה
 23. מי אמר למי " הנה תראו איש משתגע למה תביאו אתו אלי ? חסר משגעים אני ?"-
  אכיש מלך גת אל עבדיו
 24. מהו שמו הנוסף של שלמה לדעת חלק מהפרשנים?
  תשובה : אגור בן יקה +למואל
 25. מי אמר למי " "חגור מותניך וקח משענתי בידיך ולך, כי תמצא איש לא תברכנו וכי יברכך איש לא תעננו "
  תשובה : אלישע לנערו גיחזי
 26. מה שם העיר שכבשו יהודה ושמעון בראשונה, ושם העיר שנתנו לה לאחר הכיבוש תשובה :
  א. עיר דוד, שלם ב. לוז, בית אל ג. צפת, חורמה ד. שלם, בית אל
 27. מי אמר למי " מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי הלז והסיר חרפה מעל ישראל,
  כי מי הפלישתי הערל הזה כי חרף מערכות אלוהים חחים?" –
  דוד אל העם
 28. מי אמר למי "שא נא כליך תליך וקשתך ןצא השדה וצודה לי ציד "
  תשובה ! א. אברהם לישמעאל ב. המלאכים לישמעאל ג.יצחק לעשיו ד. רבקה ליעקב
 29. מי אמר למי, ועל מי מדובר? "ואקח את נזר אשר על ראשו ואצעדה אשר על זרועו ואביאם אל אדוני הנה"
  תשובה: הנער העמלקי לדוד על מות שאול.
 30. מי אמר למי "ועתה השבעה לי באלוהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי "
  תשובה ! א.אבימלך לאברהם ב.יעקב ליוסף ג.לוט לאברהם ד.אחימעץ ליהוא
 31. להיכן לקחו הפלשתים את ארון ה' בתחילה? –
  לאשדוד לבית דגון
 32. על מי נאמר " אלהים ראיתי עלים מן הארץ "
  א.שמואל ב. עלי ג. שאול ד. בעלת האוב
 33. מי אמר למי "חמסי עליך אנוכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואבל בעיניה ישפוט ה' ביני לבינך"
  תשובה ! א.הגר לאברהם ב.רבקה ליצחק ג.רחל ליעקב ד.שרה לאברהם
 34. על מי נאמר? "...קל ברגליו כאחד הצביים אשר בשדה" א. דוד ב. יואב בן צרויה ג. עשהאל בן צרויה ד. מפיבשת
 35. מי "ישאו קול ויחדיו ירננו" ומדוע? (8 ,שיר מפורסם)
  תשובה : "קול צופיך נשאו קול יחדיו {=הקול של אלו שיסתכלו כיצד העם חוזר מהגלות }
  "כי עין בעין יראו בשוב ה' את שיבת ציון "
 36. מי אמר אל מי?
  " ישלם ה' פעלך ותהי משכורתך שלמה מעם ה' אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו" (רות ב' 12)
  תשובה: בועז לרות המואבייה.
 37. למי נאמר "כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם נתתיו"
  תשובה! ליהושע
 38. כמה צאן וכמה בקר נשחטו בחנוכת בית המקדש ?
  תשובה: 22 אלף בקר ו-120 אלף צאן
 39. מי אמר למי: מי שמך לאיש שר ושופט עלינו?
  א. האחים ליוסף ב.בני ישראל לפרעה ג.איש עברי למשה ד. איש מצרי למשה
 40. מי אמר למי " כרת לנו ברית ונעבדך" –
  אנשי יבש גלעד לנחש העמוני
 41. בתקופת איזה נביא נאמרו הדברים הבאים?
  "בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה " ,
  כי אם איש בעוונו ימות כל האדם האוכל בוסר תקהינה שיניו
  "והיה ימים באים וכרתתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה "
  תשובה: בתקופת הנביא ירמיה
 42. מהן שמות הבארות שאותן חפר יצחק ?
  תשובה ! א. יובל, תובל, באר שבע ובית אל ב. עשק ,שטנה .רחובות , שבעה ג.שטנה, יובל, שבעה ותמנה ד. מחל, למך, רחבעם ומלאכת
 43. מיהו המלך הגוי המכונה "משיחו"?
  תשובה : כורש
 44. על מי נאמר שבאה לנסות את המלך בחידות ואילו מתנות הביאה עימה ?
  תשובה : מלכת שבא
 45. מי אמר למי "הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו "
  תשובה ! א. קין להבל ב. הבל לקין ג. ה' לקין ד. ה' להבל
 46. מי אמר למי "לכו דרשו בבעל זבוב אלוהי עקרון אם אחיה מחולי זה " ?
  תשובה : אחזיה בן אחאב
 47. על מי נאמר ,ויטבול 7 פעמים .. ושב בשרו כבשר נער קטון ויטהר "
  תשובה : נעמן שר צבא מלך ארם
 48. מי אמר למי?
  "הלהן תשברנה עד אשר יגדלו ? הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש..."
  תשובה: נעמי לכלותיה.
 49. מי השליך את המטה שהפך לתנין?
  א. אהרון ב.משה ג.פרעה ד. חרטומי מצרים
 50. מי הוא המלך שסידר את נביאי הבעל ואמר להם להתכנס במקום אחד כדי לעבוד את הבעל אבל כאשר התכנסו הוא הרג את כולם ?
  תשובה : א.יהוא ב.יהודה ג. רחבעם ד. יהויכין

 

לעמוד הבא

דרג את הכתבהדירוג כתבה כל החידות ממשחק התנ"ך הוירטואלי עם תשובות. עמוד 3: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
18 מדרגים
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד