כל החידות ממשחק התנ"ך הוירטואלי עם תשובות. עמוד 4

 1. מי אמר למי? "ועתה תחזקנה ידיכם ויהיו לבני חיל כי מת אדניכם שאול וגם אתי משיחו בית יהודה למלך עליכם"
  תשובה: דוד אל אנשי יבש גלעד.
   
 2. מי אמר למי " אל הנער הזה התפללתי ויתן ה' לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו .וגם אנכי השאלתיהו לה'. כל הימים אשר הוא שאול לה'." –
  חנה לעלי
   
 3. מי אמר למי "ויאמר ברוך ה' למה תעמוד בחוץ ואנוכי פניתי הבית ומקום לגמלים "
  תשובה ! א.לבן לאליעזר ב.יתרו למשה ג.יעקב לעשיו ד. לוט לאברהם
   
 4. מי אמר את הדברים הבאים ? "ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו"
  תשובה: יונה הנביא.
   
 5. מי אמר למי ? "מה האשם אשר נשיב לו ?" –
  הפלשתים את חכמיהם
   
 6. על מי נאמר :"יפצחו רננו יחדיו", ומדוע? (9)
  תשובה : "פצחו רננו יחדיו חרבות ירושלים {=הגולים } כי ניחם {=סלח}ה' את עמו גאל ירושלים"
   
 7. בימי אלו מלכים ניבא ירמיה?
  תשובה : יהויקים ,יהויכין וצדקיהו
 8. מי אמר למי ".. ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו .."
  תשובה ! א.אשת פוטיפר לעבדים ב.שר המשקים לשר האופים ג.לבן לבני ביתו ד.יתרו לבנותיו
   
 9. מי אמר למי " ועתה לכל אות נפשך המלך לרדת רד ולנו הסגירו ביד המלך "-
  אנשי זיפים לשאול
   
 10. מי אמר למי "ויאמר אדני אל נא תעבור מעל עבדיך"
  "יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ " –
  תשובה ! א.לוט לאברהם ב.פרעה לאברהם ושרה ג.אברהם למלאכים ד.אברהם לישמעאלים
   
 11. מי אמר למי " וצידה נתן לו ואת חרב גולית הפלישתי נתן לו "-
  דואג האדומי לשאול
   
 12. " מאיזה משקה ישעיה קורא להתאושש?
  תשובה: מכוס התרעלה.
   
 13. מי אמר למי ".אשר יכה את קרית ספר ולכדה וננתי לו את עכסה בתי לאישה"
  תשובה: כלב לאנשי יהודה. שופ' א' 12.
   
 14. מי אמר למי- " למה תבכי ולמה ירע לבבך? הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים" ?
  אלקנה לחנה
   
 15. מה מצווה הנביא יחזקאל לעשות עם תער הגלבים והשקל ?
  לגלח שערו ולחלקו ל-3.
   
 16. מי אמר למי " התחזקו והיו לאנשים"-
  הפלשתים זה אל זה
   
 17. על מי נאמר שהוציא לחם ויין וברך את אברם "ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ "
  תשובה ! א.הקב"ה ב. מלכיצדק ג. לוט ד.אחימעץ
   
 18. מי אמר למי ? "למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך אעברה נא ואסירה את ראשו"
  תשובה: אבישי בן צרויה אל המלך.
   
 19. מי אמר למי ? "מה האשם אשר נשיב לו ?" –
  הפלשתים את חכמיהם
   
 20. על מי נאמר שהיה זקן ולמרות שכיסוהו בבגדים עדיין לא היה לו חם ולכן הביאו לן נערה בתולה {את אבישג השונמית}
  כדי שתשכב בחיקו ?
  תשובה : על דוד המלך
   
 21. איזה מאורע מספר בראשית מזכיר הנביא ישעיה לשבועתו שה' לא יכעס על ישראל?
  תשובה: סיפור המבול
 22. על איזו עיר נאמר " עם שוקט ובטח ויכו ..לפי חרב ואת העיר שרפו באש"
  א.צידון ב.חורמה ג.ליש ד.ירושלים
   
 23. על מי נאמר " ויהפך לו אלהים לב אחר"?
  א. פרעה ב. שאול ג. יפתח ד.מיכה
   
 24. העם התגעגע למצרים לשבת על סיר ה_______
  א. דגים ב.בשר ג.האבטיחים וקישואים ד.מים
   
 25. על מי נאמר שבאה לנסות את המלך בחידות ואילו מתנות הביאה עימה ?
  תשובה : מלכת שבא
 26. מי אמר: "כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה , חוקות שמים וארץ לא שמתי "
  תשובה: א.ירמיה ב.יחזקאל ג.אברהם ד. דוד
   
 27. מי לכד את שני שרי מדין ערב וזאב? א. יעל אשת חבר הקיני ב.גדעון ג.איש אפריים ד.יפתח 
 28. מי אמר למי? 
  "...לכנה כי זקנתי מהיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים"
  תשובה: נעמי לשתי כלותיה. 
 29. כיצד מדומה הרשע המושל בחוסר צדק בדלים ?
  תשובה : לאריה נוהם ודוב
   
 30. מי אמר למי " הלוא כי משחך ה' על נחלתו לנגיד "-
  שמואל לשאול
   
 31. השלם: ותקרא שמו משה ותאמר כי ____ _____ _____.
  א. משני אלוקים ב.מן המים משתיהו ג.משהו חדש מתחיל ד.משמש אלוקים יהיה
   
 32. הנביא ירמיה מדגיש שאפילו האנשים המוגבלים ביותר יוכלו לעלות. מי הם?
  "עיוור ופיסח הרה ויולדת יחדיו "
   
 33. מי אמר למי " כי הלחם אזל מכלינו ותשורה אין להביא לאיש האלוהים "
  שאול לנערו .
   
 34. על איזו עיר מדובר שהסתובבו סביבה {=הקיפוה} 7 פעמים ותקעו ב7 שופרות לפני שהחריבוה?
  תשובה! מסופר על העיר יריחו
   
 35. מסופר על אחד מבני הנביאים שאמר לחברו להכותו ומכוון שהוא סירב לעשות כדבר הנביא פגע בו הראיה והרגו
  לאחר מכן הוא פוגש איש אחר שהסכים להכות את הנביא ופצעו. מיהו המלך שעליו מדובר ?
  תשובה : אחאב
   
 36. מי נקרא בשם הראה ?
  א. משה ב.עלי ג. שמואל ד. שמשון
   
 37. מה היה מקום מושבו של אלקנה?
  א.ירושלים ב. אלקנה ג. רמתיים צופים ד.אפרתה
   
 38. מי האיש? "בן הימיני איש אטר יד ימינו" ?
  אהוד בן גרא
 39. מי אמר למי " למה ככה רמיתי ותשלחי את איבי להמלט "-
  שאול לביתו מיכל
   
 40. כיצד מתייחס אלקנה לחנה?
  א. אהבה ב.כעס על שלא הביאה לו ילדים ג.שנאה ד. כבוד
   
 41. מי זרע בשנה והוציא מאה שערים ?
  א. יצחק ב. אברהם ג. יעקב ד.יוסף
   
 42. קין קרא לעיר על שם בנו . מה שם העיר ?
  תשובה ! א. יריחו ב. חנוך ג. ירוחם ד. ירושלים
   
 43. מי אמר למי "מדוע אתה לבדך ואיש אין אתך ?" –
  אחימלך כהן נב אל דוד
   
 44. מיהו מלך אשור שפיזר את ישראל ברחבי האימפריה האשורית והושיב הארץ עמים שונים כדי
  להקשות את החזרה של ישראל לאדמתם ?
  תשובה : א. סנחריב ב.נבוכדנצר ג. שלמנאסר ד. ידידיה
 45. מי אמר את המשפט הבא "כה יעשון לי אלוהים וכה יוסיפון כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם "
  תשובה : איזבל אשת אחאב
 46. מי אמר למי "ההיטב חרה לך ? ויאמר היטב חרה לי עד מוות" .
  תשובה : ה' אומר לאיוב ואיוב משיב לה'.
   
 47. את מי קברו בחלקת השדה שקנה יעקוב מאת בני חמור במאה קשיטה ?
  תשובה! א.יוסף ב.רבקה ג.רחל ד.עשיו
   
 48. מי מבשר לעי את תוצאות הקרב ?
  נער מבנימין
 49. מי אמר למי " בקשו לי אשת בעלת אוב ואלכה אליה ואדרשה בה "-
  שאול לעבדיו
 50. מי אמר למי " דבר כי שמע עבדך " –
  א. שמואל לעלי ב. חפני ופנחס לעלי ג.חנה לאלקנה ד. שמואל לה'

 

 

לעמוד הבא

דרג את הכתבהדירוג כתבה כל החידות ממשחק התנ"ך הוירטואלי עם תשובות. עמוד 4: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
12 מדרגים
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד