כל החידות ממשחק התנ"ך הוירטואלי עם תשובות. עמוד 5

 1. מי אמר למי " בן נעות המרדות הלוא ידעתי כי בחר אתה לבן ישי לבשתך ולבשת ערות אמך "-
  שאול ליונתן
 2. מי אמר למי " עכר אבי את הארץ "-
  יונתן ללוחמים של עמ"י
 3. על מי נאמר :"יפצחו רננו יחדיו", ומדוע?
  תשובה : "פצחו רננו יחדיו חרבות ירושלים {=הגולים } כי ניחם {=סלח}ה' את עמו גאל ירושלים"
 4. על מי נאמר "ולא ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור"
  תשובה על המדיינים
 5. אילו בעלי חיים יכבדו את ה'?
  תשובה : חית השדה ,תנים ובנות יענה
 6. מה משמעות המראה " כעשרים וחמשה איש אחריהם אל היכל ה' ופניהם קדמה והמה משתחווים קדמה לשמש "-
  תשובה: חטא שעליו ייענשו בני ישראל
 7. מי אמר למי ? "למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך אעברה נא ואסירה את ראשו"
  תשובה: אבישי בן צרויה אל המלך.
 8. מי אמר למי " הנני ענו בי נגד ה' ונגד משיחו. את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי...."-
  שמואל אל העם בגלגל
 9. על מי נאמר "ויכרת את הענקים מן ההר .. לא נותר ענקים בארץ רק בעזה גת ובאשדוד "
  תשובה ! זה נאמר על יהושע
 10. על מי נאמר "ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים .. כה יהי זרעך ......,"והאמין בה' ויחשבה לו צדקה "
  תשובה ! א.אברהם ב. יעקב ג.ישמעאל ד. יצחק
 11. מי היה "אבי תופש כינור ועוגב "
  תשובה ! א. קין ב.יובל ג.תובל קין ד.למך
 12. איזה נביא נאמר עליו שכאשר השליכו גופת אדם בסמוך לקברו , הנביא קם לתחייה
  תשובה : אלישע
 13. מי אמר למי " מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך "-
  ה' אל שמואל
 14. מי אמר למי?
  "אני מלאה הלכתי וריקם השיבני ה'... וה' ענה בי ושדי הרע..." (רות א' 21)
  תשובה: רות לאנשי בית לחם.
 15. על מה נאמר " ואכלה ותהי בפי כדבש מתוק "-
  על דברי נבואה
 16. הנביא ירמיה מדגיש שאפילו האנשים המוגבלים ביותר יוכלו לעלות. מי הם?
  "עיוור ופיסח הרה ויולדת יחדיו "
 17. מי היו בניו של שמואל?-
  יואל ואביה.
 18. מי אמר למי " חלילה לי מה' משלח ידי במשיח ה' ועתה קח נא את החנית אשר מראשותיו ואת צפחת המים ונלכה נא "-
  דוד לאבישי
 19. מי אמר למי " בקשו לי אשת בעלת אוב ואלכה אליה ואדרשה בה "-
  שאול לעבדיו
 20. רמת לחי נקראה כך על שום מה?
  על שום לחי החמור שבעזרתה היכה שמשון אלף איש.
 21. מי מדמה את עצמו כעגל לא לומד ומתחרט על מעשיו?
  אפרים
 22. על מי נאמר " ויברך הגמלים אל מחוץ לעיר אל באר המים לעת צאת השואבות "
  תשובה ! א. אברהם ב. יצחק ג.לבן ד.אליעזר
 23. מי אמר למי " ועתה השמר נא בבקר וישבת ונחבאת"-
  יונתן אל דוד
 24. מה פירוש המילה "אלית"?
  תשובה: א. קיללת ב.אלה ג. חלק בכבש ד.עיר
 25. מי אמר למי?
  "...שבנה בנותי למה תלכנה עמי העוד לי בנים במעי והיו לאנשים" (רות א' 11)
  תשובה: נעמי לשתי כלותיה.
 26. על מי נאמר "איש צדיק תמים היה בדורותיו "
  א. אברהם ב.אדם הראשון ג.שם ד. נח
 27. מי אמר למי "כספך וזהבך לי הוא ונשיך ובניך הטובים לי הם " 
  תשובה : הדד מלך לאחאב
 28. מי אמר למי " והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו והמתה מאיש ועד אשה מעלל ועד יונק משור ועד שה " –
  שמואל מפרט לשאול כיצד עליו לנהוג במלחמת החורמה נגד עמלק
 29. מי אמר למי " לכי לשלום ואלהי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו?" –
  עלי לחנה
 30. מי בנה מזבח בעפרת אבי העזרי וקרא לו ה' שלום.?
  א.יהושע ב. גדעון ג. מיכה ד.מנוח
 31. מי אמר את המשפטים הבאים? " הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי... ועתה ה' קח את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי "
  תשובה : יונה הנביא
 32. מיהם השרים: אשירה לה' כי גאה גאה?
  א. משה ואהרון ב. פרעה והמצרים ג.משה ובני ישראל ד.הערב-רב
 33. מי אמר למי ובאיזה הקשר " עד הנה עזרנו ה' "-
  שמואל לאחר הנצחון על הפלישתים
 34. על שם מי נקראה חוות יאיר אשר בארץ גלעד?
  תשובה על שם יאיר הגלעדי השופט
 35. איזה נביא נאמר עליו שכאשר השליכו גופת אדם בסמוך לקברו , הנביא קם לתחייה
  תשובה : אלישע
 36. מי אמר למי? "יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו"
  תשובה: אבנר בן נר שר צבא אשר לשאול אל יואב בן צרויה מתומכי דוד.
 37. על מי נאמר "והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכון "
  תשובה ! א. עשיו ב.קין ג.ישמעאל ד.נמרוד
 38. מה יצר גדעון מהנזמים השהרונים הנטיפות והענקות?
  אפוד
 39. מי אמר למי " לא תעשו כן אחי את אשר נתן ה' לנו וישמר אתנו ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו ומי ישמע לכם לדבר הזה ?
  כי כחלק היורד במלחמה וכחלק הישב על הכלים יחדו יחלקו."-
  תשובה: דוד דואג לחלק את השלל בין היוצאים למלחמה ובין הנשארים לשמור על הכלים ומדגיש כי הנצחון בזכות האל-
  זאת בנגוד להצעת חלק מן הלוחמים שלא רצו לחלק את השלל בין כולם
 40. מה הם שמות בניו של אלימלך?
  תשובה: מחלון וכליון ( רות ,א' 2)
 41. מי אמר למי " הרפה ממני שנים חדשים ואלכה וירדתי על ההרים ואבכה על בתולי"
  תשובה : בת יפתח
 42. מי אמר למי- " למה תבכי ולמה ירע לבבך? הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים" ?
  אלקנה לחנה
 43. מי אמר למי? "...נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפלה"
  תשובה: דוד אל גד הנביא.
 44. מי אמר למי " הגידה לי מה עשית ?" –
  שאול אל יונתן בנו
 45. מי אמר למי "התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן "
  תשובה ! א.יעקב לרחל ב.אלקנה לחנה ג.אברהם לשרה ד.יצחק לרבקה
 46. מי נתן למי "ויתן שופרות ביד כלם וכדים ריקים ולפדים בתוך הכדים"
  תשובה גדעון ללוחמיו.
 47. מי אמר למי "ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלוהים יושב בתוך היריעה"
  תשובה: דוד המלך לנתן הנביא
 48. לאן הביאו את ארון ה לשמירה ל20 שנה?
  א. קרית יערים ב. ירושלים ג.אשדוד ד.גת
 49. מי אמר למי?
  "לכנה שבנה אשה לבית אמה, יעשה ה' עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי"
  תשובה: נעמי לשתי כלותיה.
 50. מי אמר למי " גדול עוני מנשא "
  תשובה א. הבל לקין ב.קין לה' ג. הבל לה' ד.קין להבל

 

 

לעמוד הבא

דרג את הכתבהדירוג כתבה כל החידות ממשחק התנ"ך הוירטואלי עם תשובות. עמוד 5: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
14 מדרגים
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד