כל החידות ממשחק התנ"ך הוירטואלי עם תשובות. עמוד 6

 1. מי הורג את נציב פלישתים בגבע ?
  א. שמשון ב.שמגר ג. יהונתן ד. אבנר בן נר
 2. על איזה מלך נאמר שהיה נוקד ונתן לאחאב מלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף צמר ?
  תשובה : מישע מלך מואב
 3. מי אמר למי "לא אוכל ללכת באלה כי לא נסיתי "-
  דוד לשאול
 4. מסופר על איש ה' {=נביא } שפגש מלך מסוים בבית אל כאשר עמד להקריב קורבן על המזבח. איש האלוהים אמר
  "מזבח מזבח כה אמר ה' הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו וזבח עליך את כוהני הבמות .. ועצמות אדם ישרפו עליך ". מיהו המלך?
  ירבעם בן נבט.
 5. מי אמר למי "כי כלתה רעה מעם אבי לבוא עליך ולא אתה אגיד לך "-
  יונתן מרגיע את דוד
 6. על מי נאמר "וישימו אותו עליהם לראש ולקצין"
  א.גדעון ב.שמשון ג. מיכה ד.יפתח
 7. מי אמר למי "הנקלה בעניכם התחתן במלך ואנכי איש רש ונקלה"-
  דוד אל אנשי שאול
 8. מי מכוחות הטבע נשא את הארבה על הארץ?
  א.רוח ב.מים ג. אוויר ד.אדמה
 9. מי אמר למי " מי דוד ומי בן ישי היום רבו העבדים המתפרצים איש מפני אדניו "-
  נבל לאנשי דוד
 10. מי אמר תפילה זו? "ויאמר קראתי מצרה לי אל ה' ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי"
   תשובה: א. יחזקאל ב.יונה ג. לוט ד. שלמה המלך
 11. מי אמר למי " איש אחד מכם ירדף אלף כי ה' אלוהכים הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם .."
  תשובה: א. משה ב.יחזקאל ג. ירמיה ד.יהושע
 12. את מי מכנה הנביא "אבירי לב"?
  תשובה: "הרחוקים מצדקה "
 13. מי אמר למי את המשפט הבא "כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך "
  תשובה : יהושפט מלך יהודה לאחאב
 14. מי אמר למי?
 15. " ורחצת וסכת ושמת שמלתך עליך וירדת הגורן, אל תודעי לאיש עד כלתו לאכל ולשתות" תשובה: נעמי לרות כלתה.
 16. מי אמר למי "אדוני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני לבינך מה היא ?"
  תשובה ! א. עפרון לאנשי חת ב. עפרון לאברהם ג. אברהם לאבימלך ד.יצחק לישמעאל
 17. מי אמר למי " השבעה לי בה' אם תמתני ואם תסגרני ביד אדני ואורדך אל הגדוד הזה –
  הנער המצרי מוכן לשתף פעולה עם דוד בתנאי שלא יוסגר בחזרה לאדוניו
 18. מהו ה"תמוז"?
  א.חודש ב.אליל עבודה זרה ג.מלך אדום ד.ספר נפוץ
 19. לכמה ימים בקש משה לצאת לזבוח לה' במדבר?
  א.40 ב.7 ג.5 ד. 3
 20. מה היה יעודן של ארבע מאות הנערות הבתולות שהושארו בחיים מיושבי יבש גלעד ?
  להמסר לבני בנימין
 21. מי אמר למי "אם נא מצאתי חן בעיניך יתנו לי מקום באחת ערי השדה ואשבה שם ולמה ישב עבדך בעיר הממלכה עמך ?"
  1. רות לנעמי 2. דוד לאכיש מלך גת 3. שאול לדוד 4. אבישי ליואב
 22. מי אמר למי? "תנה את אשתי מיכל אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתים"
  תשובה: דוד לאיש בשת בן שאול
 23. מה יהיה עונשה של ירושלים ?
  א. רעב ב.חרב ג. דבר ד. כל התשובות נכונות
 24. בתקופת של איזה מלך הייתה גלות יהודה וחרבן ביהמ"ק הראשון ?
  תשובה : בתקופת המלך מתניה
 25. איפה נקבצו " כל איש מצוק וכל איש אשר לו נשא וכל איש מר נפש "
  א.מערת עדולם ב.גת ג.מדבר יהודה ד.עיר דוד
 26. באיזו מלחמה מסופר ש"ה' שליך עליהם אבנים גדולות מן השמים .. וימותו רבים אשר מתו מאבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב "
  תשובה ! זה מסופר על מלחמת יהושע נגד מלכי האמורי
 27. מאיזה כיוון תיפתח הרעה?
  תשובה : א. צפון ב. דרום ג. מזרח ד. מערב
 28. על מי נאמר "חבט חיטים בגת להניס מפני מדין"
  א. יהושע ב.יחזקאל ג. גדעון ד. יפתח
 29. בנס הראשון שקשור למטה משה המטה הופך ל:
  א. היפופוטם ב.נחש ג. תנין ד.לטאה
 30. מי אמר למי "האתה זה עוכר ישראל ? "
  תשובה: אחאב לאליהו
 31. מי אמר למי ובאיזה עניין ? "ואנוכי נער קטון לא אדע צאת ובוא "
  "ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרוב "
  תשובה: שלמה המלך
 32. מי אמר למי "בשובי בשלום אתץ את המגדל הזה"
  תשובה גדעון לאנשי פנואל
 33. מי אמר למי "הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אותי "
  תשובה ! א.לוט לאברהם ב.אברהם לה' ג. יהושפט לדוד ד.מלך סדום לאברהם
 34. מי אמר למי " התורני אל הגדוד הזה ?"
  דוד לנער הצרי
 35. על מי נאמר "ויתקלסו בו ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח "?
  על אלישע
 36. הרגליים של מי, "נאוו על ההרים"? ומהם ארבעת הדברים שיאמר? (7 ,שיר מפורסם)
  תשובה : "מה נאוו{=מה יפו} על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אומר לציון מלך אלוהיך "
 37. כיצד מת אבימלך?
  תשובה אישה השליכה פלח רכב על ראשו מראש המגדל שבעיר תבץ
 38. על מי נאמר "בני בליעל לא ידעו את ה'"-
  א.זמרי וכזבי ב.חפני ופנחס ג. הערב רב ד. אנשי אפריים
 39. למה חושב עלי את חנה?
  א. לשיכורה ב. לילדה קטנה ג.לרווקה ד.לגויה
 40. אילו שישה צמחים ייטע ה' במדבר?
  תשובה: ארז שטה והדס ועץ שמן ברוש תדהר ותאשור
 41. מה הם המאכלים שמציע בועז לרות בשדה?
  תשובה: לחם טבול בחוץ וקלי.
 42. מי אמר למי "אל תראי כי שמע ה' אל קול הנער באשר הוא שם "
  תשובה! א. המלאך לאשת לוט ב.אברהם לשרה ג.אברהם להגר ד.המלאך להגר
 43. מי אמר למי " בא הסגר בתוך ביתך ......הנה נתנו עליך עבותים ואסרוך בהם ולא תצא בתוכם......ולשונך אדביק אל חכך ונאלמת "-
  הקב"ה ליחזקאל
 44. על מי נאמר שהפכו להיות חוטבי עצים ושואבי מים ?
  תשובה ! אנשי גבעון
 45. מי נקרא אי כבוד ?
  בנו של פנחס
 46. מי אמר למי " הלוא כי משחך ה' על נחלתו לנגיד "-
  שמואל לשאול
 47. מי אמר למי?
  " אלכה נא השדה ואלקטה בשבלים אחר אשר אמצא חן בעיניו" (רות, א' ב' 2)
  תשובה: רות לנעמי.
 48. על מי נאמר "וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בנ"י "
  תשובה זה נאמר על כל מלכי האמורי וכל מלכי הכנעני
 49. מה היה שמה של העיר בית אל בראשונה?
  תשובה : א.לוז ב. שלם ג.חורמה ד. אף תשובה לא נכונה
 50. באיזה הקשר נאמר? "הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים"
  תשובה:לאחר מות שאול ויהונתן, דוד מקונן עליהם. קינת דוד.
 51. מי אמר למי "כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי "
  תשובה ! א. קין ב. למך ג. מתושלח ד.יובל
    
 52. מה היו בוצץ וסנה ?
  א. בניו של דוד ב. סלעים ביניהם עבר יהונתן ג. בני צרויה ד. שרי פלישיתים
 53. איזה ספר לקח חנמאל ולמי נתן אותו?
  ספר המקנה
 54. על מי נאמר? "...קל ברגליו כאחד הצביים אשר בשדה"
  א. דוד ב. יואב בן צרויה ג. עשהאל בן צרויה ד. מפיבשת
 55. על מי נאמר ומתי "ומעיל קטן תעשה לו אימו ?"
  א.שמואל ב. יוסף ג.יצחק ד.עלי
דרג את הכתבהדירוג כתבה כל החידות ממשחק התנ"ך הוירטואלי עם תשובות. עמוד 6: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
26 מדרגים
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד