חידה שבועית

א ______ הניח אותה יעקב תחת ראשו כשישן (פרק כ"ח פסוק י"ח).
ב _______ היתה על פיה אבן גדולה מאד, ויעקב לבדו הצליח להסירה (פרק כ"ט פסוק י').
ג _______ בנה הראשון של זלפה (פרק ל' פסוק י"א).
ד _______ מצא אותם ראובן בשדה והביאם לאימו (פרק ל' פסוק י"ד).
ה ________ היה עדיין גדול ולכן התפלא יעקב שהרועים מתאספים (פרק כ"ט פסוק ז').
ו "ויהי לו צאן רבות _____ _____ _____ _____ " (פרק ל' פסוק מ"ג).
ז ________ שפחת לאה.
ח ______ בו נגלה ה' ללבן והזהיר אותו שלא לנגוע ביעקב (פרק ל"א פסוק כ"ד).
ט _______בהמה מתה שלא היתה בעדרו של לבן כשיעקב היה רועה (פרק ל"א פס' ל"ט).
י ________ נקרא כך כיוון שבלידתו הודתה אימו לה' (פרק כ"ט פסוק ל"ה).
כ ___________ בו טמנה רחל את התרפים של אביה (פרק ל"א פסוק ל"ד).
ל ________ שמה הראשון של בית אל (פרק כ"ח פסוק י"ט).
מ ________ עשה לבן לכל אנשי המקום ביום החתונה (פרק כ"ט פסוק כ"ב)
נ _________ סוג של הבטחה שהבטיח יעקב לה' אם ישמור אותו בדרכו (פרק כ"ח פס' כ').
ס _________ ראה יעקב בחלומו ועליו עלו וירדו מלאכי אלוקים (פרק כ"ח פסוק י"ב).
ע _________ כמוהו עתיד לרבות זרעו של יעקב (פרק כ"ח פסוק י"ד).
פ "וישבע יעקב ב _________ אביו יצחק" (פרק ל"א פסוק נ"ג).
צ _____________ לטענת לבן אין לתת אותה לפני הבכורה (פרק כ"ט פסוק כ"ו).
ק _________ פגע ביעקב בלילות כששמר את צאן לבן (פרק ל"א פסוק מ').
ר _________ באה אל הבאר עם הצאן אשר לאביה (פרק כ"ט פסוק ט').
ש _________ יצק יעקב על המצבה שהקים בבית אל (פרק כ"ח פסוק י"ח).
ת _________ גנבה רחל מאביה (פרק ל"א פסוק י"ט).
עבור לתוכן העמוד