• עמוסים נשאם

יום ירושלים

"והארץ אזכֹר" (ויקרא כו מב) - הנקודה העיקרית

בכל תקופה ותקופה ישנה נקודה מיוחדת, שדרך הנקודה ההיא מאיר כל הטוב, ומתוכה מתנוצצים כל קיומי התורה והמצוות שבתקופה ההיא, שיודעים הם (אומות העולם), שאם יעכבו בעד הפרחתה של הנקודה ההיא, ימנעו בזה כל השפעת האורה והקדושה לעולם, שבאה דרך הצנור הלזה.

דרך משל, הנקודה העיקרית, והמקור שממנו שאבו ישראל את חיי הקדושה שלהם בימי החשמונאים, היו בשלוש מצוות שבהם התיחדו – המילה, השבת וקידוש החודש...

ובעקבתא דמשיחא הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל וממנה נובע הכל, ומבלעדי ההאחזות בה אין שום השפעה של קדושה בעולם, ואין פלא אם כל העמים רוצים לעכב בעד ביאתם של ישראל בארץ הקודש והתקשרותם בה, וכל כובד ההתנגדות שלהם היא בעיקר על הנקודה הזאת.

(מי מרום חלק ששי מעיני הישועה לרב חרל"פ)

*

 

"לכו חזו מפעלוֹת ד' "

נאֹמר לכולנו, לכל בית ישראל, "ולכל רבבות עמךָ בית ישראל", כל אחד לפי מדרגתו – לכל בני האדם ולכל האומות: "לכו חזו מפעלוֹת ד'"! אמרתי דברים על יד הכותל המערבי, ועוד אחזור עליהם כמה פעמים: "אנחנו חוזרים אל נחלת אבותינו!" כל החלטות אומות העולם לא יועילו. הם דברים בטלים ומבוטלים. מאומה לא ישתנה! אנחנו חוזרים אל ארץ ישראל הירושה לנו מאבותינו, כהגדרת הגמרא (ע"ז נג א). אין כאן שום כיבוש, ושום "אדמה ערבית"! יש אדמת ד'! "והאכלתיך נחלת יעקב אביך" (ישעיהו נח יד).

 

אותו היום

בכ"ח באייר תסד"ר, התחיל להופיע האור חדש על ציון, ואנחנו ממשיכים וזוכים לו לכל ישראל ולכל העולם כולו. הופיע אורו הגדול והקדוש של אבא זכר צדיק וקדוש לברכה (מרן הרב קוק ז"ל), בארץ ישראל. ובאותו יום, בשנת תשכ"ז, הופיעה חזרת גילוי השכינה בירושלים ובכותל המערבי ובכל מלוא רוחב ארצנו. אין זה מקרה, ומאז ועד הנה הולך ומתגלה עניינו של כ"ח באייר.

 

מלכות ישראל

שאלה: האם הנהגת האומה הקיימת עכשיו נחשבת כמלכות ישראל?

הרב: למלכות, כיום, נחשבת כל הנהגה המנהיגה את האומה בהסכמת האומה ולא בפירוש נגד התורה (משפט כהן שלז). להנהגה מעין זו יש ערך של מלכות במידה מסוימת, וצריך לעבור זמן עד שתשתכלל ותגיע לשלמות.

 

הר-הבית בידינו

רובה ככולה של ארצנו בידינו. זאת עובדה. וזאת עובדה שהר-הבית בידינו. אנו בעלי-הבית על הר-הבית, ולא הערבים. זאת עובדה אמיתית. הם באים לשם ברשותנו, כי אנו מסכימים מרצוננו. כדאי לנו לסדר זאת כך במשך כמה שנים. חיילים שלנו הם השומרים עליהם. כך החלטנו מתוך חשבונות פוליטיים. נתאזר עוד בסבלנות. שר הבטחון אמר שאם נרצה, ניקח בולדוזר ונסלק את המסגד מהר-הבית. יכולים אנו לעשות זאת. אנחנו בעלי-הבית! אלא שיש לנו חשבונות פוליטיים למשך כמה שנים, עד שהדברים יסודרו...

 

"עין בעין יראו"

"עין בעין יראו בשוב ד' ציון" (ישעיהו נב ח). ככל שנזכה יותר להתרומם באמיתיות אמונה, לכוֵן את העין שלנו כלפי העין האלקית בכונה ובדבקות, יותר נזכה לראות בשוב ד' ציון, בהחזרת השכינה לציון.

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל מועדים)

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד