• עמוסים נשאם

פרשת עקב

"כֹחי ועֹצם ידי"

"ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה" (דברים ח יז). יש אנשים המסתייגים מהמצעד הצבאי של יום העצמאות. איננו מצטרפים לכך. איננו מיליטריסטים, לוחמניים, אבל יש לראות את הדברים לאמיתם.

בדרשות הר"ן, רבינו נסים, נאמר שאדרבה, חיוב ומצוה לומר: "ואמרת בלבבך, כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה", וכן בפרשת 'שופטים', בנאום המפקד לחייליו: "חזקו ואמצו!" הכח, אומץ הרוח, המאמץ המלחמתי, שייכים למצות המלחמה. ואין כאן סתירה. כי אנחנו יודעים, שאת הכח הזה – ד' נותן לנו, "כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל"! (שם). הר"ן מדגיש שהמצוה היא לומר: "ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי... וזכרת!" (שם יח). היה מקום לחשוש מאמירת 'כחי ועצם ידי', אבל תיכף ומיד, תוך כדי דיבור, מתברר שהדבר הוא מתוך זכירה, שד' אלקיך הוא הנותן לך כח לעשות חיל.

(שיחות הרצ"י זצ"ל עקב).

*

 

קבלת עֹל מלכות שמים וקבלת עֹל מצוות

כמו שכל עניננו מתחיל מכלל-ישראל, כך הוא לגבי תורה ומצוות, כפי שנמסר לנו במשנה ברכות (ב ב): "למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמֹע'? אלא כדי שיקבל אדם עֹל מלכות שמים תחילה ואחר כך יקבל עליו עֹל מצוות". זהו סדר הכרחי אלקי, קבלת עֹל מלכות שמים שבפרשת "ואתחנן", קודמת לקבלת עֹל מצוות שבפרשתנו, פרשת "עקב". מהכלל הגדול של אמונה, נמשכים הפרטים המעשיים – מצוות. ולא כנוסחאות המגדירות את היהדות כדת פרקטית, דת של מעשים. המצוות מופיעות בחיוניותן השלמה רק מתוך אמונה! "דע את אלקי אביך ועבדהו". קודם דעת אלקים, אמונה, ומתוך כך "ועבדהו", עבודת אלקים.

 

כיבוש הארץ

כל התורה כולה היא שם שמים אחד, החוזר ונשנה ב"משנה תורה", על סף כניסתנו לארץ, "הואיל משה באר את התורה הזאת" (דברים א ה). מופיע ביאור מחודש לאור החדש שעל ציון: "בֹאו ורשו!" (שם ח). וכיצד מקיימים מצוה זו? אם נחוץ הדבר, על ידי מלחמה של כיבוש הארץ – בין שהוא נעים, בין שאינו נעים. ברוך השם, אנחנו איננו בוחרים במצוות, כמו שעושים לצערנו מיני דתיים. ולפעמים אין ברירה, אלא לקיים את המצוה על ידי חיילינו וטייסינו, כהגדרת הרמב"ן: שתהיה ארץ ישראל בידינו ולא ביד אומה אחרת (הוספות לספר המצוות של הרמב"ם מ"ע ד). מפני שהחיוניות הכללית של כל המצוות מתגלה דוקא בארץ ישראל, על כן עיקר קיום כל המצוות כולן תלוי במצות ישוב הארץ, כדברי הספרי המפורסמים (ספרי עקב מג).

(ע"פ שיחות הרצ"י זצ"ל עקב)

**


אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד