נוהל וקריטריונים לקבלת הנחה בתנועת אריאל

1. כללי:

1.1 תנועת הנוער אריאל משרתת את כלל האוכלוסייה ומבקשת להעניק את החינוך הבלתי פורמאלי לכל האוכלוסייה ולהעניק הזדמנות שווה לכל ילד וילדה אשר מבקשים להצטרף לפעילות.

2.1 חלק מחניכי תנועת הנוער אריאל מתקשים לעמוד בתשלומים השונים עבור הפעילות השוטפת, הטיולים והמחנות ובמקרים מסוימים התנועה מוצאת לנכון לתת הנחות לחניכים אלו.

2. מטרת המסמך:

1.2 מטרת נוהל זה הינה להתוות שיטה אחידה בתנועה בכל הנוגע למתן הנחות לפעילות של חניכים בתנועה כך שבכל סניפי התנועה יפעלו בדיוק בהתאם לנוהל שלהלן.

3. הגדרות:

1.3 הנחה סוציאלית – הענקת תמיכה כספית לחניכים אשר אין ביכולתם לשלם את התשלום המלא עבור דמי החבר או מפעלי התנועה ע"י השלמת הסכום שיאושר כתמיכה.

2.3 הנחת משפחה – הנחה שניתנת למשפחה בה יש יותר מבן משפחה אחד החבר בתנועה.

4. הנחיות לביצוע:

1.4 הנחת משפחה – בתשלומי חברות ניתנת הנחת אחים אוטומטית, אח שני 40 ₪ הנחה, אח שלישי 80 ₪ הנחה, אח רביעי 180 ₪ הנחה, אח חמישי ואילך – חינם. כך שמשפחה לא משלמת יותר מ 880 ₪ חברות לשנה עפ"י התעריף המוזל.

2.4 ועדת הנחות- תוקם ועדת הנחות בראשות מנהלת כספים.

ועדת ההנחות הינה הגוף המוסמך היחידי למתן הנחות.

הבקשות להנחות ימסרו על גבי טופס בקשה הנמצא באתר ההרשמות בלבד  ויעלו לדיון בוועדה.

הוועדה תתבסס בשיקוליה על מסגרת התקציב ועל הקריטריונים שנקבעו בהנהלת התנועה.

3.4 תשובה על שיעור ההנחה שנקבעה תינתן דרך אתר ההרשמה, תשובה שלילית תישלח להורים במיל.

4.4 כל הורה של חניך אשר מבקש לקבל הנחה בדמי החבר השנתיים או בתשלום עבור מחנה, ימלא טופס בקשה להנחה המופיע באתר ההרשמות

רק לאחר קבלת כל הטפסים, הבקשה תעבור להחלטת הוועדה באם תינתן הנחה ובאיזה גובה.

4.5 בקשות הנחה למחנות הקיץ ידונו רק לאחר תשלום חברות לאותו חניך.

4.6 ההנחות הן עבור הפעילות השנתית והן עבור המחנות וחייבות להיות מגובות בתקציב של הסניף.

בכל שנה יש להגיש בקשה חדשה להנחה גם באם למשפחה אושרו בעבר הנחות.

5. קריטריונים לקבלת הנחה:

1.5 משפחה שנמצאת מתחת לממדי ביטוח לאומי:
 

קריטריון ביטוח לאומי:

 

מספר נפשות במשפחה (כולל הורים וילדים עד גיל 18 בלבד)

סכום הכנסה חודשית נטו כולל קצבאות

2

₪6,613

3

₪8,761

4

₪10,579

5

₪12,397

6

₪14,051

7

₪15,703

8

₪17,191

9

₪18,514

10

₪19,836

11

₪21,101

12

₪22,251

 

5.2 סיבות אחרות המצריכות הוצאות כספיות גדולות כגון : מחלה קשה וכו' .

5.3 כל טענה צריכה להיות מגובה במסמכים הרלוונטיים.