חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קוד אתי

תנועת הנוער אריאל הציבה לה למטרה להוביל את מהפכת הקודש בעם ישראל באמצעות פעילות חינוכית.

משולש החינוך: התנועה רואה בחינוך תהליך ש-3 גורמים חוברים זה לזה בכעין “משולש” ומשלימים זה את זה ביצירת חינוך מיטבי. הגורמים הם: בית ההורים, בית הספר ותנועת הנוער.

שילוב ישן וחדש:התנועה פועלת מתוך שמירה קפדנית על מסורת עם ישראל לדורותיו, אולם משלבת בו חדשנות, יזמה וחתירה להישגיות.

תנועת אריאל, מתוך בחירה מודעת, דואגת שהתנהלותה בכל המישורים תיעשה תוך שמירה על אתיקה מקצועית והתנהגותית, בהקפדה על עשיית כל פעולותיה ביושר ובמקצועיות. התנועה שואפת להצדיק את האמון שרוחשים לה כל הבאים עמה בקשרים אידיאולוגיים ועסקיים כאחד. הבחירה לפעול בדרך זו ללא פשרות היא שעומדת בתשתית העצמה וההצלחה של תהליכי החינוך המתקיימים בתנועה. התנהלות זו נשענת על תמהיל של יסודות אחדים:

יכולות אנושהנעה (מוטיבציה) של העובדיםתשתית טכנולוגית ולוגיסטיתיסודות אלה מבטיחים צעידה בדרך הנכונה אל היעדים שהתנועה מציבה לעצמה מעת לעת.

הקוד האתי

מתוך ההבנה שהתנהגות אתית היא תוצאה של בחירה ושל הפעלת שיקול דעת הולם באופן העולה בקנה אחד עם חזון התנועה וערכיה, תנועת אריאל רואה בהתוויית קוד אתי לתנועה חשיבות רבה. יחס זה בא לידי ביטוי במינוי ממונה על האתיקה בתנועה. בתפקיד תשמש מיה, רכזת הכספים וכוח האדם, והיא שתהיה אחראית לעדכונו השוטף של הקוד, להפצתו ולהטמעתו בקרב העובדים (תהליך שיכלול לימוד והשתלמויות), ליצירת ערוץ פניות שיעמוד לרשות ההורים ולמענה לפניות שתגענה דרכו בעניין הקוד האתי.

לשם מה לנו קוד אתי?

מטרתו של הקוד האתי לסייע לעובדים להתמודד במצבים המעוררים התלבטות בעניין הדרך שיש לנקוט כדי להגיע לפתרונם.

הקוד האתי יעניק לעובדים כלים: מידע, הכוונה ומענה לשאלותיהם. התנועה רואה עצמה חייבת לספק כל אלה באמצעות הממונים, הגורמים המוסמכים בתנועה והערוצי הטיפול שנקבעו לכך.

התנועה מקפידה על קיום החוק והוראות הרשויות השונות, אולם לא אחת אנו פוגשים מקרים מגוונים שהחוק והנהלים אינם מספקים הנחיה בעניין הדרך לטפל בהם. תפקידו של הקוד האתי להנחות את העובדים כיצד לפעול במקרים כעין אלו.

הקוד נועד לקבוע סטנדרטים שיבטיחו התנהגות ראויה של עובדי התנועה, ללא הבדל בדרגתם,בהתמודדותם עם בעיות אתיות בכל התחומים.

כדי למנוע התנהגות העלולה להטיל דופי בעובדים או בתנועה, נקפיד כולנו לפעול לפי הנחיות בסיסיות אלה:

בכל פעולה שנבצע במסגרת מילוי תפקידנו נפעל ביושר וללא משוא פנים.נקדם את פעילות התנועה במקצועיות,בתום לב, באמינות ובמהימנות.נקפיד על שמירת פרטיות וסודיות. כל מידע שיגיע אלינו במסגרת העבודה לא יועבר לשום גורם אחר (למעט מקרים מיוחדים ובאישור מוקפד)נימנע מכל פעילות שהיא העלולה להיתפס כפעילות שהעיסוק בה יש בו משום ניגוד עניינים לעיסוקנו בתנועהנשיב בנימוס ובמקצועיות לחניכים והוריהם ולכל הבאים עמנו במגע במסגרת העבודה.נתרום ככל יכולתנו ליצירת סביבת עבודה נעימה ולאווירה טובה בין כל העובדים. נתייחס לעמיתינו, לממונים עלינו ולכפופים לנו בנימוס ובכבוד, נימנע מכל פעולה, פיזית או מילולית העלולה להתפרש כמבטאת עוינות, הפחדה או הטרדה.נשמע מסובך? לאו דווקא! אם נתלבט אם הפעולה שאנו עומדים לבצע עונה על הקוד האתי, נעצור לרגע, נחשוב ונשאל את עצמנו:

– האם הדבר חוקי?

– האם הדבר תואם את ההוראות והנהלים?

– האם תדמית התנועה עלולה להיפגע מהפעולה?

– מה לדעתי היה אדם ממוצע חושב על המעשה שאני מתכוון לעשות?

– אם אבצע את הפעולה, האם אחוש מבוכה אם אחרים ידעו על כך?

– האם יש פעולה חלופית שתמלא אותה המטרה שלא תגרום לי לחוש קונפליקט?

– כיצד הייתי חש אילו בנסיבות דומות בוצעה פעולה כזאת בידי הזולת כלפיי?

– האם בפעילותי אני עושה שימוש מיטבי במשאבי התנועה,בידע המקצועי ובכלים שהתנועה מעמידה לרשותי?

– האם בפעולתי יש משום ניצול מקום עבודתי/מעמדי להפקת תועלת או רווח אישי?

– האם התנועה או אחד מעובדיה ייפגעו או עלולים להיפגע מהמעשה?

כללי התנהגות בסיסיים

התנועה רואה בעובדיה שותפים לעשייה,ויחסיה עמם מושתתים על אמון וכבוד הדדיים. התנועה שואפת לאפשר לעובדיה להצליח בעבודתם,לספק להם כלים להתפתחותם האישית ולדאוג לרווחתם ולרווחת בני משפחותיהם.

כגוף מקצוע האמון על נכסי הציבור, התנועה מחויבת לדאוג שבין עובדיה תתקיים התנהלות אחראית הכוללת פעילות העונה על מערכת החוקים והמושתתת על ערכים של יושרה אישית מקצועיות, מצוינות, ושמירה על ערכי התנועה.

פרטיות העובדים

התנועה מכבדת את פרטיות העובדים והשמירה על פרטיותם, כבודם ושמם הטוב היא נר לרגליה.

התנועה תקבל מעובדיה לשימושה פרטים אישיים הנחוצים על פי דין (יחסי עובד-מעביד) או לשם ניהול פעילותה התקין והמיטבי.

הנתונים שייאספו מהעובדים מוגדרים כמידע סוגי והתנועה תקפיד על הוראות החוק הנוגעות לטיפול במידע סודי.

דוגמות למידע סודי: נתוני שכר, מבחנים, הערכות ביצוע ועוד.

גישת העובדים למידע האישי מוגבלת ומתאפשרת רק למי שהורשו לכך מטעם התנועה והסיבה לעיון במידע היא בשל סיבות הקשורות לביצוע תפקידם או לניהול ענייני התנועה (מנהלים, אנשי אגף משאבי אנוש, ביקורת פנים). מסירת מידע לגורם חיצוני תיעשה בתנאי שהעובד יביע הסכמתו לכך בלבד (למעט מקרים חריגים שבהם על פי הוראת כל דין תהיה התנועה מחויבת למסור מידע מסוג זה).

מטבע הדברים, ביחסי עבודה שגרתיים, פרטים אישיים הנוגעים לחייהם הפרטיים של העובדים מגיעים לידיעת הממונים. הממונים יפגינו רגישות כלפי מידע זה ויראו בו מידע סודי לכל דבר ועניין. לאור זאת עובד הנקלע למצוקה אישית שעלולות להיות לה השלכות על העבודה – עליו לפנות לממונה עליו ולדווח על כך. המידע יישמר בסודיות.

ראוי לציין שגם לעובדים יש חלק בשמירה על פרטיותם. כיוון שלהנהלה שמורה הזכות לבדוק את מתקניה, לרבות מערכות מחשב וקבצים האגורים בהן, מומלץ לעובדים להימנע מאחסון חפצים אישיים יקרי ערך או מידע פרטי רגיש במתקני התנועה (כולל ארונות ומערכות מחשוב). אחסון בגדר הסביר מותר, אולם על העובד להביא בחשבון את האפשרות ששמירת הסודיות במקרים כאלה עלולה להיפגע.

איסור אפליה

התנועה מתייחסת לכל עובדיה בהגינות וללא אפליה. קבלת עובדים, קידומם (או הפסקת העסקתם) ייעשו מתוך שיקולים ענייניים בלבד (כישורים, טיב תפקוד) וללא כל אפליה.

עובדי התנועה בתוקף היותם נותני שירות לציבור יפעלו ביושר, באמינות ובהגינות ללא משוא פנים.

אחריות העובדיםמילוי התפקידחובתו של כל עובד ועובד להיות בקי בתחום האחריות שהוא מופקד עליו, להתעדכן ולהתחדש בידע ובמידע הנוגעים לתפקידו.חובתו של כל עובד ועובד לבצע את המטלות שבתחום תפקידו על הצד הטוב ביותר, לשאוף תמיד לשיפור ולרכוש כלים לצורך כך.עובדי התנועה הם נותני שירות לציבור. הגדרה זו מחייבת אותם לזהירות ולאחריות, לעבודה אמינה, מדויקת ומקצועית.עובד שנסע ברכב התנועה וקיבל “דו”ח תנועה” חייב למסור לתנועה דיווח מלא ומדויק.עובדי התנועה יפעלו ביושר, באמינות ובהגינות ללא משוא פנים.

נוהל (אי) קבלת טובות הנאה

קיים בתנועה נוהל העוסק בקבלת טובות הנאה למיניהן (מתנות, שירות חינם) יש לפעול לפי הנוהל ולא לחרוג מפרטיו המובאים כאן:

# אין לקבל, במישרין או בעקיפין, מלקוח, מספק או מכל גורם אחר שנמצאים עמו בקשרי עבודה (ואפילו בזיקה למילוי התפקיד בתנועה) טובות הנאה לרבות מתנות.

# על קבלת מתנה אישית בעלת ערך סמלי ובלבד שאיננה כסף, יש לקבל אישור מן הממונה.

# עובד שלקוח או ספק (כנ”ל) מנסה לתת לו מתנה שהיא כסף – ידווח על כך לממונה עליו.

# אסור לעובד לתת ללקוח, לארגון או לאדם הנמצא בקשר עסקי עם התנועה, הטבות או הקלות מכל סוג שהוא למעט אלו שהוגדרו בנוהלי התנועה ואושרו על ידה וגם זאת רק בתנאי שמתקיימים כל התנאים שהוגדרו לכך.# אין להתקשר עם לקוח / ספק שנמצאים עמו בקשרי עבודה במסגרת התנועה ולרכוש ממנו מוצרים או שירותים לצרכים פרטיים, אלא אם כן קיבל העובד אישור לכך מהממונה עליו.

# קבלת הנחה או דחיית מועד תשלום החורגות מהמקובל עלולות להיחשב כקבלת טובת הנאה ומשום כך אסורות.# חל איסור על מנהלים לקבל במישרין או בעקיפין טובות הנאה מעובדים הכפופים להם.

סביבת העבודה

התנועה מעודדת סביבת עבודה נעימה, יחס של כבוד ואמון הדדיים בין העובדים (ללא תלות בהיררכיה), פתיחות ותמיכה הדדית. התנועה מעודדת את עובדיה להיות עירניים לגילויי מצוקה אצל חבריהם, לעודדם ולסייע להם ככל האפשר. כמו כן יש להימנע מכל פעולה או אמירה העשויות להתפרש כהטרדה. הדיבור בין העובדים יהיה מכבד ומכובד. התנועה מפעילה מערכות שנועדו להגן על העובדים מפני הטרדה מכל סוג שהוא, לרבות הטרדה מינית, ובכל זאת, אם עובד חש שהוטרד, עליו לדווח על כך בערוצים המקובלים בתנועה ללא חשש מכל סוג שהוא.

התנועה מחייבת שבין עובדיה יתקיימו שיתוף בפעולה ובמידע ושקיפות, שכן אלו כלים חשובים ליעילות עבודת הצוות. אם מסיבה כלשהי נוצרו יחסים אישיים מעורערים בין עובדים, אסור שהיחסים הללו יגרמו לפגיעה בעבודה או בסביבת העבודה.

שמירה על קניין גשמי ורוחני

התנועה משקיעה משאבים גדולים ברכישת נכסים ובקניית ציוד לארגון סביבת עבודה משוכללת המצוידת בחידושי הטכנולוגיה והיא דואגת לפתח ולטפח, לחדש ולהתחדש בתחום זה כל הזמן. בכל אלה התנועה רואה כלים חשובים להצליח במשימות החינוך שהתגייסה למילוין וכן במתן שירות מיטבי ללקוחותיה.

העובדים יעשו בציוד שימוש נאות, מושכל וחסכוני ברכוש התנועה.

רכוש התנועה נועד לשרת את פעילות התנועה. אין לעשות בו שימוש שלא במסגרת שעות העבודה בתנועה או לצרכים שאינם צורכי התנועה, לתועלת או לרווח אישיים או לכל מטרה שאינה מטרת התנועה. אין להוציא ציוד מתחומי התנועה אלא אם כן הדבר נעשה לצרכיה.

יש לדאוג לבטיחות בעבודה. בעבודה בציוד ובמכשירים יש לנקוט את כל כללי הזהירות. אין לחשוף עובדים או חניכים או את התנועה לנזקים.

ידע סודי וקניין רוחני, רעיון, תגלית, המצאה ופיתוח (בכתב, בע”פ, בכל אמצעי שהוא) הם קניינים רוחניים של התנועה ושימושם במסגרת התנועה בלבד, וחל איסור לעשות בהם שימוש לצרכים פרטיים ללא קבלת אישור לכך מראש.

שמירה על סודיות

מידע סודי – תנועה

במסגרת העבודה נחשף בפני העובדים מידע הקשור בתנועה, בעובדיה, בלקוחותיה ובמתחרותיה. מידע זה הוא מידע סודי וחובה על העובד שהידע נחשף בפניו במסגרת תפקידו לשמור שיישאר סודי.

המידע המוגדר סודי עשוי להגיע בערוצי תקשורת שונים: בדיבור בע”פ, בכתב, במסמך מודפס, באמצעים אלקטרוניים (דוא”ל, תקליטור, החסן נייד וכד’). דין המידע אינו תלוי בדרך הגעתו – כולו מידע סודי.

אין לגלותו לאיש מחוץ לתנועה וגם לא לאנשים בתנועה שתפקידם אינו מחייב ידיעתו.

יש להגן על המידע מפני אבדן, גנבה או פגיעה מכל סוג שהוא.

מידע סודי – חניכים

מערכת היחסים בין התנועה לחניכים מושתתת על שמירת פרטיות החניכים. פרטיות זו מוגנת על פי חוק הגנת הפרטיות המוסדרת בכללי הסודיות של התנועה.

שמירה על סודיות המידע הנוגע לחניכים היא ערך עליון בתנועה שכן היא הבסיס לאמון שנותנים הלקוחות בתנועה ובהתנהלותה.

חובה להקפיד על שמירה הולמת של מסמכים שיש בהם מידע אישי על חניכים, באופן שהמידע לא יגיע לידי מי שאינו מוסמך לראותו. הדברים אמורים גם באבטחת מערכות ממוחשבות שנעשים בהן דו”חות שאף בהם נאגר מידע על אודות חניכים.

ניגוד עניינים

קבלת ההחלטות בתנועה מתבצעת מתוך שיקולים חינוכיים עמוקים.

ניגוד עניינים עלול להתעורר בעת שאינטרס אישי של עובד מתנגש באינטרס של התנועה ובמקרה כזה העובד חש התנגדות פנימית למלא חובותיו לתנועה. לפיכך יש להימנע ממצבים של ניגוד עניינים וכן ממצבים שעלולים להיראות כניגוד עניינים, לדוגמה: יש לקבל החלטה על התקשרות עם ספק רק משיקולים ענייניים של העבודה ובשום אופן לא לערב שיקולים אישיים.

על העובדים חלה חובה להקדיש מירב מאמציהם להצלחת התנועה ולפעול במלוא כוחם בנאמנות אליה. לפיכך אסור לעובד לנצל את מעמדו בתנועה לטובתו האישית או לייצג את התנועה בעסקה שיש לו בה עניין אישי.

עובד לא יבקש הצעת מחיר מספק שהוא קשור עמו בקשרי משפחה, שכנות או חברות וידחה הצעה כזאת אם תתקבל, למעט במקרים שבהם קיבל לכך אישור מראש מהממונה עליו.

בכל מקרה שעובד חש שיש בו ניגוד עניינים, עליו לדווח על כך לממונים עליו ולבקש שאדם אחר יטפל במקומו במקרה.

פעילות פוליטית

מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית ולכל אזרח זכות לדעה פוליטית משלו – הדבר אמור בחייו הפרטיים של כל אזרח ואזרח.

במסגרת התנועה – איננו פועלים מתוקף הגדרתנו כ”אזרחים” והתנאים הם שונים:

אין לקיים פעילות פוליטית במתקני התנועה בשעות העבודה.

אין לבצע בתנועה התרמה למען מועמד או מפלגה פוליטיים.

אין להשתמש באמצעי התנועה למטרות פוליטיות או לקידום אינטרסים אישיים בתחום הפוליטי.

ייצוג התנועה

ביצוע כל תפקיד בתנועה, כולל ייצוגה כלפי חוץ, ייעשה על פי הסמכויות שהוגדרו ובהקפדה שלא לחרוג מהן.

במקרים שבהם סמכויות עובדים מואצלות לאחרים – חובה לדאוג לבקרה שאין חריגה מהסמכות שהואצלה ושהסמכות אינה מנוצלת לרעה.

חתימה על מסמכים בשם התנועה או כל פעולה אחרת המחייבת את התנועה תיעשה אך ורק על ידי מי שהוסמכו לכך בנוהלי התנועה.

חל איסור להצהיר הצהרות הנוגעות לתנועה בכל מסגרת חברתית או הקשר שהוא (כולל באוזני לקוחות, ספקים ועוד).

אסור לעובד להתראיין לכל אמצעי תקשורת שהוא בנושאי התנועה אלא אם כן הוסמך לכך במסגרת תפקידו וקיבל אישור לכך מראש.

עובד המביע דעתו בנושאים ציבוריים או פוליטיים יבהיר באופן חד-משמעי שהוא עושה זאת כאדם פרטי וזו דעתו האישית בלבד.

עבודה נוספת

עובד המבקש לעבוד מלבד עבודתו בתנועה בעבודה נוספת (בארגון אחר, בייעוץ, בגוף כלכלי) בין במעמד של עובד, יועץ או בעלים או חבר במועצת המנהלים – אם קיים ניגוד עניינים בין העיסוק הנוסף לעבודתו בתנועה – ייאלץ לבחור במסלול המועדף ולא יוכל לעבוד בשני המקומות. אם לא קיים ניגוד עניינים – קבלת העבודה הנוספת מותנית בקבלת אישור מראש בכתב. מכל מקום, גם אם התקבל האישור בכתב, יש להקפיד שהעבודה הנוספת לא תשפיע לרעה על העבודה בתנועה.

יחסים עם ספקים

התנועה בוחרת את הספקים שהיא עובדת עמם על פי מקצועיותם, איכות המוצרים והשירותים שהם מציעים ואמינותם ושקלולם של אלה עם המחיר שהם מבקשים בעבורם.

הבחירה מתבצעת בשיקול ענייני, ביושר וללא משוא פנים. קבלת ההחלטה מעוגנת בנוהלי התנועה.

בעת ההתקשרות עם ספק יש להבהיר בדייקנות בכתב את המצופה ממנו לגבי היקף העבודה המבוקשת, איכותה ולוחות הזמנים הן לאספקה והן לתשלום.

בעת בדיקת הצעות של ספקי מוצרים או שירותים, יש לשקול בהגינות עובדות ונתונים רלוונטיים ולבחור בספק המתאים ביותר. בשום אופן אין לערב שיקולים שאינם רלוונטיים ובוודאי לא שיקולים שעלולים להתפרש כאפליה.

אין להשפיע על תהליך הבחירה כדי להביא לבחירת ספק המועדף אישית על העובד ויש להימנע מכל פעולה שעלולה להתפרש כהשפעה מסוג זה.

קבלת טובות הנאה – ר’ לעיל בסעיף קבלת טובות הנאה.

חובה לשמור על סודיות המידע המועבר מספקים לתנועה (מחירים וכל מידע רלוונטי) מצד ההגינות שלנו כלפיהם וגם בשל רצוננו לשמור על האמון שהם נותנים בנו.

כל הפרה של הקוד האתי תטופל מיד ויינקטו אמצעים משמעתיים נגד המפר על פי המקובל בתנועה ובאופן העולה בקנה אחד עם דרישות החוק.

דילוג לתוכן