חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

העולים לשלב המחוזי של חידון התנ"ך הארצי לילדים של תנועת אריאל:

החידון המחוזי יתקיים בעז”ה ביום רביעי, כ”ג בניסן, 1/5

החידון הארצי נדחה ליום שלישי, ג’ בתמוז 9/7

תחום בנים:

שם פרטישם משפחהשכבה
אהרון יהושעשפינגרןג
אהרן שמחהמאירסוןג
אריאלדרזנרג
בנימין יעקבשטרנברגג
ברוך יאירמקסימובג
דבירפואהג
דבירסגלג
דניאלויצמןג
טובאלסעדהג
טוביהגרינפלדג
יאירשפיראג
יהונתןצדוקג
יהונתןרחמניג
לביא יעקבפרחיג
לוייעקבג
מלאכיאמסלםג
מלאכי אליהולבסקירג
מעיין שלוםגבעוליג
מתןקלייןג
נוהגטר‬‎ג
נועם דודאלקסלסיג
נתנאלחלמישג
רוניכהןג
רענןלויןג
שילהשהםג
אבינעםנתנאלד
אבנר חישאקיד
אחיהבר-אוןד
אחיה אפריםכגןד
איתןטלד
אליהלויד
אליה שמואלרוזנהקד
אלקנהגואטהד
אסףטרוסטד
אריאל מבשרקריגרד
באריטורםד
בארי טוביהנוסבאוםד
בניהפורתד
בניהשחורד
בניה עמיחישראלד
בנימיןפילץד
בנימין מלאכיברוקנרד
ברקשטיינברגד
דבירגרוסברגד
דוד יהוידעגולדברגד
דוד מרדכימרמורשטייןד
הלל עזעשושד
הראלוייסמןד
זוהרבדיחיד
חגינויברגרד
טלקרעיד
יאיר שמעוןחזןד
ידידיהגרשוניד
ידידיהדרמוןד
ידידיהיעישד
ידידיה משהלהמןד
יהונתןזוןד
יוסףכהןד
יוסףמרקובד
יוסףצימבלד
יצחק דודבראמיד
יצחק נריהאלקסלסיד
ישראלאברהםד
ישראלקלמןד
ישראלשארףד
כרמימאירד
לשםמנשהד
מאירהימלפרבד
מלאכימשאשד
מלאכי משההרמןד
מנחם משהאלוןד
מרדכי צדוקעזרד
משהכהןד
נועםכ״ץד
נועם הדרעציוןד
נועם יהודהמרקסד
נעם עובדיהאדרד
נפתלייגודייבד
נריהכהןד
עומרשטרוםד
עמיתזהביד
ראםעבדהד
רוןשפיראד
רועיטלד
שילהזנדניד
שלוםאריאלד
שמעוןאיפרגןד
אברהםגלטרה
איתירייסה
איתיאלשהםה
איתןמוזסה
איתן חייםקראוסה
אליסףרייןה
בארי חייםיפרחה
בניה אלעזרפיקסלרה
בניה יהושעכהןה
בניה משהגרנותה
דודגמליאלה
דודוידלה
דודויזנרה
חייםשריגה
חיים בצלאלבלאקה
טוביהבורנשטיןה
ידידיהגליקסברגה
יהודהבר-אשרה
יהודהליבנהה
יהודהשטרנברגה
יהודהשנלרה
יהודה זאבצוקרמןה
יואלמאורה
יוסף חייםקדישה
יוסף יהודהוינברגרה
יוסף-שלוםכברהה
ינוןבגייבה
ינון חגיקמהה
ינון יוסףביטוןה
ישיחובבה
מלאכיויסמןה
מלאכי זאבמרמורשטייןה
מלאכי שלוםחייקה
מתניהלנגהה
מתניה חייםכהןה
נדבסניורה
נוהליבוביץה
נצחאהליה
נריה יצחקרוזנברגה
נתנאלמייטליסה
נתנאלשאוליה
עברי אהוביהפוניה
עמיחילנגרה
עמיתאדריה
עקיבהפרידמןה
רועייפהה
שחרכהן זדהה
שמואל יוסףויצמןה
שניאורפינסקיה
אברהםאוקוןו
אורי יוסףמזרחיו
אחיהגמדניו
איתיאלרוזנפלדו
איתםצורו
איתןויצמןו
איתן אהרוןגולדשטייןו
אליהאייטגבו
אלעזרראבדו
אמיתילנדאוו
אריאללויןו
דבירכהןו
דביר חייםשיימסו
דוד אברהםנחמניו
חייםישראליו
יאירבן שושןו
יאירפינצבסקיו
ידידיהגולדמינץו
ידידיהסולברגו
יהודהיעקבו
יהודהקשתיאלו
יהודה חייםכהןו
יהונתןלובלינסקיו
יואבשימשוביץו
יונתןמלכהו
יונתןסילברברגו
יונתןקפלןו
יוסףגרוסמןו
ינאיכהןו
ישיבצלאלו
ישיקריגרו
ישי אליהופופלינגרו
ישי ציוןרוןו
מאיר שמחהנרי-הו
מלאכיקלרו
מעוזיהודהו
מתניהויסמןו
נוהאהליו
נעם משהג'ורנוו
נעם צוריפלאיו
נתן יהודהדויטשו
עוז אלנתןמאליו
עמיחיטיברגרו
רפאלהנפלינגו
שילה יצחקדנהו
שמואלעובדיהו
אביתרבר עמיז
אברהםנחושתןז
אברהםשמחיז
אוריאונונהז
אוריאלארנברגז
אחיה יצחקארנפלדז
איתןדודז
אמתידודוביץז
אריאללררז
דבירסלומוןז
הללדרמוןז
חננאלצורז
ידידיהאגורז
יונתןזבילוביץז
מירון יצחקמלמדז
מלאכייפרחז
מרדכיבראליז
נריהגרנותז
נריהיתיםז
עידו יואלבן עמיז
פארגריזיםז
אבינדבנוסבכרח
אהרוןראב"דח
אופקריינרח
אוריאליצורח
איתןפריאלח
אליהפינסקיח
אלנתןזיסווייןח
אריאליעקבח
בן ציון מנחםאביביח
בצלאלבן פזיח
דודלויח
טוביהילרח
יאיר שלמהשפיראח
יהבלויח
יהודה יצחקגרינגרסח
יהונתןניישפולרח
יוסףסיגלח
ישיחורשח
שילה שלמהבן דורח
שמואלרוזנצויגח
שמעון מיכאלרוזנברגח
בניהמאירט
דביר יוסףכבודיט
יאירעוזריט
יואבוימפהיימרט

תחום בנות:

שם פרטישם משפחהשכבה
אחינועםאדלרג
אפרתישראלג
גפן שרהדגיג
הדסרוסטג
יסכהבורנשטיןג
מיכלגלהרג
מעייןחזןג
נחלה שפרהסדןג
נעהאנטיןג
עדינהאליצורג
רוני ציוןשריגג
רננהקנוןג
שילתעיאשג
שיר-ציוןטלג
תהלהאלבזג
אוהדבצלאלד
אוריהגולדברגד
אחינעםכהנאד
אמה טליכץד
בארידרדיקד
באריחלמישד
בת ציוןבסוןד
הדספישרד
הודיהגורפינקלד
הודיה מיכלצרפתיד
הללרפטרד
הלל שירהדהןד
הלל שרהברכיהד
זיו מריםשטיינמץד
טליהמונקד
יסכה זהבהלויד
כרמלמשריקיד
מוריהשמחיד
מריםשלוסברגד
נעמיגתיד
נעמיציוןד
עדיהרותםד
צפורהלויןד
ראומהבלוםד
רעיהשמןד
שהםמילרד
שירהפישרד
תמרשוורץד
תמרשוורץד
תפארתלויד
אביגיליוליסה
אודליהביאליקה
אוריהסנדרסה
איילהכהןה
איילת השחרלויה
אילה צילהמרוםה
אלומהגטרה
אפרתקלרה
גילישינברגה
דבשוולףה
הדרשוסהייםה
הדר ברכהפרסיה
הודיהכהניםה
הודיהמלכהה
טליהשבחה
יהושבע אחוהבלוךה
יעלבן עמיה
יעלטולדאנוה
יעלהקפלןה
מעייןריאחיה
נעהיוליסה
נעהמושקוביץה
נעהעזראה
נעמהגולדמןה
סמדרליאונובה
עדי שרהעבוה
צופיהראובןה
רינתשפיראה
שיראלבטושנסקיה
שירהלנדאה
שירהמוסטוביץה
תהילהאברגימובה
תהילהגולדברגה
תמראלעיניה
אביבקויפמןו
אביטלגדותו
אודיהזגוריו
אמונהלפידו
הדסקורצויילו
הדרקרניו
הללגולדברגו
מעיןקלמןו
נחלהדבירו
עדיהשערו
רויה נחמהטלו
רוניחדוותו
רותצבריו
שבות אורהדנןו
שובה שרהליביו
שובי תמהבן דודו
שילתדיעיו
שירהפרישו
שניאיפרגןו
תבורבוקובזהו
תמראברהםו
תמרטוביהו
אבישגדרמוןז
אהבהבירןז
אורהנמןז
אורהצמחז
אוריהברגרז
אחינועםפיטוסיז
איילהאוקוןז
איילהפקרז
אילהז'ורנוז
הדסהגרץז
הודיהבר כוכבאז
הודיהערמוןז
הודיה תהילהשרידז
הללאריאלז
הללדבירז
הללחרבשז
הלליפרחז
זמרתיהקרסניקרז
טליהגולז
טליה שרהליבוביץז
יהב מריםבניהז
יעלבר דגןז
נחלהלויז
נעהקנולז
נעמיחפץז
עדינה הודיהשטרןז
צופיהכהןז
רחלשמעוןז
שבותבורשטיןז
תאירמרמלשטייןז
תמרלפידותז
איילתמשהח
אלומהוינברגרח
אמונהבן דרורח
טליהגרוסברגח
יעלהזמורח
עדינהשטיינהרטח
עטרהסדןח
ראשיתרוזנצויגח
רבקה אוריהבלוךח
תהילהספראח
טליהלרנרט
מעייןיחיאלט
דילוג לתוכן