שאלון א"ב לפרשת ואתחנן

ילדים מחזיקים ספר תורה

א. מתי ישובו ישראל אל ה'? ב. ה' השמיד את מי שהלך אחריו. ג. בני ישראל ישבו ב___ מול בית פעור. ד. הציווי ללמוד תורה. ה. מה עשה ה' לכל אשר עבד לבעל פעור. ו. ____ היום והשבות אל לבבך. ז. כיצד הוציאנו ה' ממצרים. ח. כינוי לתורה. ט. באיזו מילה מתאר משה את ארץ […]

שאלוני א"ב לפרשת דברים

ילדים מחזיקים ספר תורה

שאלון 1: א. כמה שנים בנ"י הלכו במדבר ו'לא חסרו דבר? ב. ממי בא"י פחדו בני ישראל? ג. על איזה הר שכנו (לפחות) שני שבטים? ד. לאלו בעלי חיים משה המשיל את רדיפת האמורים אחרי בנ"י בקדש? ה. משה האשים את בנ"י שהם לא מאמינים, במה הם לא האמינו? (רש"י) ו. כמה עשרות ערים היו […]

שאלון א"ב לפרשת מסעי

ילדים מחזיקים ספר תורה

א – נפטר בין מאה עשרים ושלוש שנים, והיה זה בא' אב (פרק ל"ד פסוק ל"ט) ב –שבט, שנשיאו היה אלידד בן כיסלון (פרק ל"ד פסוק כ"א) ג –אחד מהשבטים שביקש את נחלתו בצד המזרחי של הירדן (פרק ל"ד פסוק י"ד) ד – לשם הגיעו ישראל ממדבר סין (פרק ל"ג פסוק י"ב) ה- שם מת […]

שאלון א"ב לפרשת מטות מסעי

ילדים מחזיקים ספר תורה

מתאים ל: שבת, יום חול       חידון א-ב לפרשת מטות – מסעי   א.      כמה אנשי חיל נשלחו מכל מטה? ב.      נשיא שבט דן. ג.       אין מי שיפר לה נדרים. ד.      אחת מערי עבר הירדן. ה.     נדרה של אשה בבית אביה מופר אם הוא… ו.        "… ה' ביום ההוא וישבע לאמר:" ז.       במלחמה עם מדין הרגו את כל ה.. ח.     שנים […]

שאלון א"ב לפרשת פנחס

ילדים מחזיקים ספר תורה

חידון 1: 1 .כמה אנשים נשארו חיים בעם ישראל מהמניין הקודם בתחילת הספר ועד עכשיו? 2' .לא מתו' על מי נאמר בפרשתנו? 3 .על פי מה חילקו את מיקום השבטים בנחלות הארץ? 4 .באיזה שבט היתה משפחה עם 444,64 נפשות? 5 .הקינאה של מי יותר מסוכנת, הקב"ה או פינחס? 6 .איזו או חסרה בתיאור הקרבנות […]

שאלון אב לפרשת בלק

ילדים מחזיקים ספר תורה

א. כלי התחבורה של בלעם היה? ‏ב. מאיפה ראו ב" את 'קצה העם'? ‏ג. איפה נפגשו בלעם ובלק? ‏ד. המלאך התייצב במקום שבו לא אמרו לנו שבלעם הלך, מה ההגדרה של אותו מקום?(רש"י) ‏ה. מי היה אלוקיו של בלעם הרשע? (מה הכינוי שלו?) ‏ו. השלימו את הפסוק- "תמת נפשי מות ישרים __________" ‏ז. מספר שחוזר […]

שאלון אב לפרשת חקת

ילדים מחזיקים ספר תורה

א.  נתמנה לכהן במקום אהרן אביו (כ', כ"ח ) ב .  הכהן  ששורף את הפרה צריך לכבסם (י"ט, ח' ) ג . כל דיני הפרה האדומה אמורים גם בו (י"ט, י' ) ד .מקום שגם מעליו סרה מלכות  מואב  (כ"א, ל' ) ה. ______  _____ המקום שם מת ונקבר אהרן  (כ', כ"ג-כ"ד ) ו. "וימאן […]

שאלון אב לפרשת קרח

ילדים מחזיקים ספר תורה

מתאים לשבת, חול   א      העביר את הקטורת בתוך העדה וע"י כך נעצרה המגפה. ב      כך יידעו בנ"י שה' בחר במשה ואהרון. ג      "כדגן מן ה________". ד      בנו של אליאב שהצטרף אל קורח. ה      "_______ אחד יחטא…" ז       אינו רשאי להקטיר קטורת. ח      לא נטל משה מבני ישראל. ט      רק הוא רשאי לאכול מקורבנות בני […]

שאלון א"ב לפרשת שלח לך

ילדים מחזיקים ספר תורה

א .  נחל שממנו נטלו המרגלים פירות (י"ג, כ"ג). ב . בערים אלה ישבו העמים שהיו בארץ והדבר גרם פחד למרגלים (י"ג, כ"ח) ג . אף הוא צריך לעשות ככל ישראל (ט"ו, י"ד). ד . מחלה שבה רצה ה' להכות את העדה שלא האמינה בו (י"ד, י"ב). ה . שמו הראשון של יהושע (י"ג, ט"ז). […]

שאלון א"ב לפרשת בהעלותך

ילדים מחזיקים ספר תורה

א. המראה שרואים על המשכן בלילה. (ט, ט"ז) ב. את מי החליפו הלויים? (ח', ט"ז) ג. הצטרף לעם ישראל (חייב בקרבן פסח). (ט, י"ד) ד. עם ישראל בתלונתם נזכרים במאכל זה שאכלו במצרים. (י"א, ה') ה. כינוי להר סיני בפרשתנו. (י', ל"ג) ו. נאמרים בבית הכנסת בשעת פתיחת ארון הקודש. ז.  ממנה עשויה המנורה. (ח', […]